27/04/2016

Case of the week part 67

Case from last week - testing new concept of Poldent rotary files - E3 Small Apical. Ideal situation, long, narrow and "S" shaped canals in lower second molar (tooth #47). Due to high flexibility and small taper of E3 files, I was able to shape merging mesials till size 25.04 (in apical part) and the same size  in distal. After PUI activation of sodium hypochlorite (endochuck and Sonic Files) We can see a nice apical delta (white arrow). CWO as usual. ///// Przypadek z poprzedniego tygodnia - testowanie nowego pomysłu na narzędzia rotacyjne firmy Poldent - E3 Small Apical. Idealna sytuacja kliniczna - kanały długie, wąskie i w kształcie liters "S" w dolnym drugim trzonowcu (ząb #47). Dzięki dużej giętkości i małej stożkowatości narzędzi E3 , byłem w stanie opracować łączące się kanały mezjalne do rozmiaru 25.04 (w częście wierzchołkowej) i tak samo kanał dystalny. Po pasywnej aktywacji ultradźwiękowej podchlorynu sodu (endochuck i narzędzia Sonic Files) możemy zobaczyć ładną deltę wierzchołkową (biała strzałka). Wypełnienie gutaperką na gorąco - jak zwykle. 

No comments:

Post a Comment