23/07/2015

Case of the week part 46.

Calmar style second lower premolar. It was thuff job to locate all canals. And also very difficult to shape and obturate. Last case before holidays!///// Anatomia drugiego, dolnego przedtrzonowca jak Kalmar. Trudny przypadek by zlokalizować, opracować i wypełnić wszystkie kanały w tym zębie. Ostatni przypadek na blogu przed urlopem!

14/07/2015

Case of the week part 45

Improper primary root canal treatment leads to periapical lesions. Tooth 25 was tender to percussion. On pre op RVG You can see that apical part of root canal is underfilled. I thought there was a ledge, and there will be a lot of work to bypass it, but fortunately it was second, missed canal. Now patient should restore this tooth and visit my practice for half year recall. ///// Nieprawidłowe wypełnienie kanału prowadzi często do powstania zmian okołowierzchołkowych. Ząb 25 był wrażliwy na opukiwanie. Na zdjęciu RVG przedzabiegowym widać, że kanał jest niedopełniony. Myślałem, że jest tam stopień i ominięcie go będzie wymagało dużo nakładu pracy, ale szczęśliwie był to drugi, pominięty kanał. Teraz pacjent powinien zęba odbudować, a do mojego gabinetu zgłosić się na kontrolę za poł roku.

01/07/2015

Case of the week part 44.

I love these type of cases. Difficult situation with MB1 - no MB2. In MB1 patency not to WL, shaped with rotaries , then I found WL with prebend handfile (C-pilot). A lot of hypo and PUI, CWO. 1 year recall - lesions healed! I like it. Hope You too ;)///// Kocham przypadki tego typu. Trudna sytuacja z kanałem MB1, brak kanału MB2. W MB1 drożność tylko do pewnego momentu. Opracowałem narzędziami rotacyjnymi, później znalazłem drożność dogiętym narzędziem ręcznym (C-pilotem). Dużo płukania podchlorynem i aktywacji ultradźwiękami, wypełnienie gutaperką na gorąco. Kontrola po 1 roku - zmiany się wygoiły! Lubię to i mam nadzieje, że Ty też ;)