28/02/2017

Case of the week part 93.

This time some sexy curves! We all love them! Tooth 27, pre prosthodontics retreatement. There is a huge overhanging filling in mesial wall, but it looks good from inside pulp chamber. Patient went back to prosthodontist directly after our visit to start preparing a PFM bridge. Tooth was asymptomatic, treated a years ago with amputation. We decided to DO re-treatment. On pre op RVG - it is hard to see S-shape in DB canal. Mesiao-buccal and Palatal one were slightly curved and long - 24mm! I decided to go with very flexible files - Endostar E3 Small Apical. Final size of prep is 25.04, but in coronal part of canals taper is bigger due to 20.06 file. Obturate with CWO. ///// Tym razem sexy krzywizny! Wszyscy je kochamy! Ząb 27, przedprotetyczne reendo. Na zdjęciu widoczne mocno nawisające wypełnienie na ścianie mezjalnej, ale od środka zęba było ono szczelne. Po wizycie u mnie w gabinecie pacjent wracał bezpośrednio do swojego protetyka by wykonać most metalowo-porcelanowy. Ząb był bezobjawowy, leczony lata temu metodą amputacyjną. Po rozmowie z pacjentem podjeliśmy decyzję o ponownym leczeniu. Na zdjęciu przedzabiegowym - trudno jest dojrzeć krzywizną typu "S" w kanale policzkowym dalszym. Kanał przedsionkowy bliższy i podniebienny były lekko zagięte i długie - 24 mm! Zdecydowałem się na opracowanie kanałów flexyjnymi narzędziami Endostar E3 Small Apical. Ostateczny rozmiar preparacji to 25.04, ale w koronowych częściach kanału stożkowatość jest większa ze względu na wcześniejszą pracę narzędziem 20.06. Wypełnione gutaperką na gorąco.

14/02/2017

Case of the week part 92.

We should always read X-rays very carefully. This patient was send to my office for retreatment. At pre op RVG You can see untypical anatomy - tooth #14 with 3 canals - P, MB , DB. Orifices of buccal canals were very close to each other. I shaped canals with Path Files and Endostar E3 small to size 25.04, then I enlarge apical part of P canal to 30.04. CWO. Patient send back to referring dentist for prosthetic reconstruction. ///// Zawsze warto dokładnie oglądać przedzabiegowe zdjęcia RTG. Pacjent przysłany do mojego gabinetu na powtórne lecznie zęba. Na RVG widać ciekawą anatomię - ząb #14 jest trójkanałowy. Ujścia kanałów przedsionkowych zlokalizowane bardzo blisko siebie. Opracowałem kanały narzędziami PathFile a następnie Endostar E3 Small do rozmiaru 25.04. Kanał P dodatkowo poszerzyłem do rozmiaru 30.04. Wypełnienie gutaperką na gorąco. Pacjent odesłany do lekarza kierującego w celu odbudowy protetycznej zęba.

10/02/2017

Case of the week part 91.

Fresh case - still warm ;) Huge periapical lesions and broken file in mesio-buccal canal. At first appointment I remove broken file with endochuck and SonicFiles (Endostar by Poldent). It took me a while because that part of broken file broke inside canal during procedure (white arrow). At the end of first appointment I had succes - all parts removed. Put Calcipast (Cerkamed CH paste) till second appointment. Today I had to negotiate canals from #06. It was hard to shape canals, but with combination of Endostar E3 Regular and E3 Small it was doable. CWO obturation as usual. ///// Świeży przypadek - jeszcze ciepły ;) Ogromne zmiany OKW i złamane narzędzie w kanale bliższym przedsionkowym. Na pierwszej wizycie usunąłem złamany fragment narzędzia SonicFilem na endochucku (Endostar firmy Poldent). Trochę mi to zajęło, bo narzędzie kruszyło się w kanale (biała strzałka). Na koniec pierwszej wizyty się udało. Założyłem Calcipast (pasta wodorotlenkowo-wapniowa z Cerkamedu) do następnej wizyty. Dziś musiałem zaczynać udrażnianie kanałów od rozmiaru #06. Bardzo ciężkie opracowanie, ale dzięki kombinacji narzędzi Endostar E3 Regular i E3 Small było to do zrobienia. Wypełnienie gutaperką na gorąco - jak zwykle.

02/02/2017

Case of the week part 90.

Good endodontic treatment needs good preparation. Sometimes tooth structure is too destroyed to apply rubber dam for treatment immediately. In that cases we need to rebuild crown structure to class 1 Black. In this upper molar deep margin elevation was performed , combined with gingivectomy with Thermicut Burs. One month after procedure gum looks great! ///// Dobre leczenie endodontyczne wymaga dobrego przygotowania. Czasami struktura zęba jest zbyt zniszczona , by móc założyć koferdam. W takich przypadkach musimy odbudować ząb do ubytku kl. I wg. Blacka. W tym konkretnym przypadku wykonano zabieg gingiwektomii przy użyciu wierteł Thermicut połączony z "deep margin elevation". Wizyta kontrolna po 1 miesiącu - dziąsło wygląda super!