20/07/2017

Case of the week part 105.

That is power of endo! I love that kind of check - ups. 1 yr recall - tooth 36 initially with pain and swelling. Two visit treatment with Calcipast as a medicament. Canals shaped with Endostar E3 Basic, obturate with CWO technique. Referring dentist did the great job with composite overlay reconstruction. Thats what i called team work :) ///// Oto siła endo! Uwielbiam tego typu kontrole - po 1 roku ząb pierwotnie objawowy z bólem i zapaleniem w faze ostrej. Leczenie dwuwizytowe z Calcipastem jako wkładką antyseptyczną. Kanały opracowane przy pomocy E3 Basic, wypełnione techniką ciągłej fali gorącej gutaperki. Lekarz kierujący pacjenta wykonał resztę, wspaniałej pracy - kompozytowy overlay w celu odbudowy korony. To nazywam pracą zespołową :)

04/07/2017

Case of the week part 104.

What a nice check-up. Patient disappeared after second appointment. 4 years later he ask for help with some other tooth. I couldn't miss a chance to do control RVG. Two visit treatment with calcium hydroxide between appointments. White arrow shows the place of lesions. Now everything is healed. ///// Cóż za miła wizyta kontrolna. Pacjent zniknał po drugiej wizycie leczenia kanałowego. Po 4 latach zgłosił się z innym problemem. Nie mogłem przepuścić takiej okazji by zrobić zdjęcia kontrolne. Leczenie dwuzizytowe z wodorotlenkiem wapnia pomiedzy wizytami. Białe strzałki pokazują lokalizację zmian w kości. Dziś wszystko wygojone.

27/06/2017

Case of the week part 103.

Hard case this time.  Sometimes it is impossible to solve the problem at one appointment. Tooth #15, symptomatic. On pre op RVG You can see - fiber post (green arrow), broken file (white arrow) and improper canal obturation. Additionally there wasn't palatal cusp - it was broken. On first appointment I did gingivectomy with Thermacut burs, DME (deep margin elevation) on palatal side. On second appointment I remove fiber post (drill out with Munce discovery burs), then I removed broken instrument with endochuck and U-file. Third appointment - I shaped canals with Endostar E3 files and obturate it with CWO. Hope You like it. /////
Trudny przypadek tym razem. Czasami jednowizytowym leczeniem nie będziemy w stanie rozwiązać problemu. Ząb #15, objawowy. Na zdjęciu przedzabiegowym można zobaczyć - wkład z włókna szklanego (zielona strzałka), złamane narzędzie (biała strzałka) i nieprawidłowe wypełnienie kanałów. Dodatkowo brakowało guzka podniebiennego - odłamał się. Na pierwszej wizycie wykonałem gingiwektomie wiertłami Thermacut, następnie DME (deep margin elevation) po stronie podniebiennej. Na drugiej wizycie usunąłem wkład z włókna szklanego (wywierciłem go z kanału wiertłami Munce), następnie usunąłem złamany instrument U-filem zamontowanym w endochucku. Trzecia wizyta - opracowałem kanały narzędziami Endostar E3 i wypełniłem gorącą gutaperką. Mam nadzieję, że Ci się podoba.

06/06/2017

Case of the week part 102.

Nothing special, but rare anatomy of upper second molar. DB and MB are merging in apical last mm. It is nice to see how irrigant flushes in both canals. ///// Nic spektakularnego , ale dość nietypowa anatomia górnego, drugiego trzonowca. Kanały policzkowe łączą się ze sobą w ostatnim mm. Fajnie widzieć jak płyn przelewa się pomiędzy jednym a drugim kanałem.

24/05/2017

Case of the week part 101.

Patient was referred to my office to finish endodontic treatment of tooth #22. GDP give me the information, that he broke k-file #15 in apical part of the canal. I took pre-op RVG, and You can clearly see the localization of this part. Upper, lateral incisors are quite dangerous in apical part , because of the curvature - not only to distal direction, but also to palatal one - which is completely invisible on 2D RVGs. It is always a huge challenge to make proper decision - remove, leave or bypass the file. In this situation, there is not a lot of dentine surrounding broken part. If I decide to remove it, it would be very harmful to root structure. I decided to leave or bypass this file. Lucy me and the patient - it was not so hard to bypass with hand and rotary files. Canal Shaped to apex with Endostar E3 files. Obturate with CWO. ///// Pacjent został przysłany do mojego gabinetu na dokończenie leczenia kanałowego zęba #22. Lekarz kierujący przekazał informację, że złamał k-file rozmiar #15 w wierzchołkowej częsci kanału. Wykonałem zdjęcie przedzabiegowe, na którym dokładnie widać gdzie znajduje się felerny fragment instrumentu. Górne, boczne trzonowce są dość niebezpieczne w części wierzchołkowej, gdyż zaginają się w dwóch kierunkach. Dystalnie i dopodniebiennie, co jest kompletnie niewidoczne na dwówymiarowych zdjęciach RVG. W takich przypadkach największym wyzwaniem jest podjęcie właściwej decyzji - usuwać, zostawić czy omijać narzędzie. W tym przypadku, gdybym chciał usuwać złamany fragment, bardzo mocno naruszyłbym strukturę korzenia w okolicy wierzchołka, której nie ma w górnej dwójce zbyt dużo. Zdecydowałem się więc zostawić lub ominąć fragment. Na szczęście dla pacjenta i dla mnie - nie było zbyt trudno ominąć go narzędziami ręcznymi i rotacyjnymi Endostar E3. Wypełniłem standardowo gutaperką na gorąco.

16/05/2017

Case of the week part 100!!!!

Nice FU case. Difficult case because few reasons - tooth after trauma, fixed braces, huge periapical lesions, apical resorption, pus extrusion etc. At first appointment I shaped canal to 18mm (full WL), MAF 70.02, dressing with Calcipast. Next appointment - no more pus extrusion, I flush canal with sodium hypo and citric acid. After I dried canal with paper points I placed MTA apical plug(Bio MTA from Cerkamed), and fill rest of the canal at the same appointment with gutta-percha from gun. Then I closed the cavity with composite material. Last picture - great healing after 6 months, no swelling , no tenderness to percussion. Green arrow shows something interesting - is it root fracture? ///// Ciekawy przypadek na wizycie kontrolnej. Trudny z kilku powodów - ząb po urazie, aparat stały, ogromne zmiany OKW, resorpcja wierzchołka, wysięk ropny z kanału itp. Na pierwszej wizycie opracowałem kanał na 18mm (pełna długość robocza), MAF 70.02, opatrunek czasowy z Calcipastu. Kolejna wizyta - brak wysięku ropnego, wypłukałem opatrunek podchlorynem sodu i kwasem cytrynowym. Po osuszeniu kanału wierzchołek zamknąłem MTA ( Bio MTA z Cerkamedu), resztę kanału wypełniłem dostrzykiwaną, gorącą gutaperką, na tej samej wizycie. Komorę zęba wypełniłem materiałem kompozytowym. Ostatnie zdjęcie - z wizyty kontrolnej - piękne gojenie zmian w tkankach, brak oznak stanu zapalnego, brak bólu na opukiwanie. Zielona strzałka pokazuje coś interesującego - czy to szczelina pęknięcia korzenia?

19/04/2017

Case of the week part 99.

What a great series. Another patient with loooooooong broken instrument. Tooth #24, in buccal canal broken lentulo spiral (between arrows). This time I loose file a little with ultrasonics and cement it in modificated injection needle on phosphoric prosthetic cement. After 2 minutes of waiting till it sets I was able to remove it in one piece. Lucky me and lucky patient. ///// Cóż za wspaniała seria. Kolejny pacjent ze złamanym dłuuuuuugim fragmentem narzędzia w kanale. Ząb 24, kanał policzkowy, złamana igła lentulo (pomiędzy strzałkami). Tym razem obluzowałem fragment przy pomocy ultradźwięków i zacementowałem go do zmodyfikowanej igły iniekcyjnej przy pomocy protetycznego cementu fosforowego. Po 2 minutach oczekiwania aż cement zwiąże, wyjąłem igłę z fragmentem w całości. Jesteśmy szczęściarzami - ja i pacjent.