21/03/2019

Case of the week part 128.

Name of this post shoud be - case of the month, not "the week". Lately,  I have not enought time to post them more often ;) I love follow ups. Especially when initially case was difficult. 2 years ago patient came to my office with huge pain, gum swallowing, tenderness to percussion, pus extrusion from the sulcus. I decided two visit treatement with CaOH2 as canal medicament. After RCT I reffered patient to periodontist for some bone surgery. Today - 2 years after beginning of treatement. Looks great. ///// Ten post powinien nazywać się - przypadek miesiąca a nie przypadek tygodnia. Ostatnio brakuje czasu na częstsze wpisy ;) Uwielbiam wizyty kontrolne. Szczególnie, jeżeli przypadek był trudny od samego początku. Prawie dokładnie 2 lata temu pacjent trafił do mnie z ogromnym bólem, zapaleniem dziąsła, bolesnością na opukiwanie i wysiękiem ropnym z kieszonki. Zdecydowałem się wtedy na leczenie dwówizytowe z CaOH2 jako wkładka antyseptyczna. Po leczeniu kanałowym pacjent został skierowany do periodontologa na zabiegi na przyzębiu. Dziś 2 lata i 1 dzień po rozpoczęciu leczenia. Wygląda super.

29/01/2019

Case of the week part 126.


Diagnostic RVG vs. reality. Quite small periapical lesions (white arrow) are actually big. Remember that RVG is 2D, so lesions can spread in linguo-buccal direction. Green arrow indicates coronal leakage. This is the "door" for all bacteria to enter pulp chamber. Patient doesnt want to give it a try. ///// Diagnostyczne RVG kontra rzeczywistość. Małe zmiany na zdjęciu w rzeczywistości są duże (biała strzałka). Pamiętajmy, że RVG jest 2D i zmiany mogą rozciągać się również w kierunku językowo- policzkowym. Zielona strzałka pokazuje przeciek koronowy. To są "drzwi" dla bakterii by wniknąć do komory miazgi. Pacjent nie chciał leczyć tego zęba. 

12/12/2018

Case of the week part 125.

What a nice case. Tooth #47 with severly curved mesial canals that merge in apical area. I had a great chance to test in vivo new Endostar  system with heat treated NiTi alloy. Sooooo flexible. Shaping was the easiest part of that case. In curved canals like this it is very hard to obturate it with classic CWO - plugger tip is not so flexible and it cannot reach -4 mm. So my weapon of choice here was single cone technique with BioRoot RCS sealer. ///// Cóż za fajny przypadek. Ząb #47 z mocno zakrzywionymi, łączącymi się kanałami mezjalnymi. Miałem wielką przyjemność przetestować nowy system Endostar ze zmodyfikowanego termicznie stopu NiTi. Baaaaardzo giętkiego. Opracowanie było tu najłatwiejszym zadaniem. W krzywych kanałach trudno jest zastosować technikę ciągłej fali, gdyż końcówka do pluggera nie wejdzie na 4 mm krócej niż długość robocza. Jest po prostu zbyt sztywna. Moim wyborem w takich sytuacjach jest technika pojedynczego ćwieka z uszczelniaczem BioRoot RCS.

19/11/2018

Case of the week part 124.

This case shows that sometimes less is more. Patient reffered to my office with symptomatic tooth # 46 . Pre-op RVG revealed periapical lesions in mesial root, and two broken files inside mesial canals. After first session i removed only one file, and was not able to see under the microscope second one. If We cant see what we want to remove - it is a baaaaaad idea to do that. So I decided to obturate canal to broken file level. After 1 appointment I placed intracanal dressing with Calcipast. On Post op RVG we can see that propably mesial canals are merging in apex. On second appointment tooth was asymptomatic, So I finish rotary preparation with Endostar E3 files and obturate canals with CWO (squirt in canal with broken file). Next two RVGs are 8 mth FU and 14 mth FU. There is a healing!///// Ten przypadek pokazuje, że czasami mniej znaczy więcej. Pacjent przysłany do mojego gabinetu z bolącym zębem #46. Na zdjęciu przedzabiegowym widać zmiany przy korzeniu mezjalnym oraz dwa złamane fragmenty instrumentów w kanałach mezjalnych. Po pierwszej wizycie usunąłem tylko jeden fragment narzędzia. Drugiego nie byłem w stanie nawet zobaczyć pod mikroskopem, gdyż leży za krzywizną kanału. Jeżeli nie możemy zobaczyć tego, co chcemy usunąć z kanału - to jest to zły pomysł by próbować. Dlatego podjąłem decyzję o pozostawieniu jednego fragmentu wewnątrz kanału. Wypełniłem kanały tymczasowo Calcipastem i zrobiłem zdjęcie pozabiegowe , na którym widać, że kanały mezjalne prawdopodobnie się łączą. Na kolejnej wizycie opracowałem kanały przy pomocy narzędzi Endostar E3 i wypełniłem gutaperką na gorąco (kanał ze złamanym narzędziem techniką ciśnieniową). Kolejne dwa RVG pokazują kontrolę po 8 i 14 miesiącach. Ząb bezobjawowy a na zdjęciu widać gojenie!

24/09/2018

Case of the week part 123.

We should always be curious of anatomical anomalies and evaluate our work. Interesting tooth anatomy in this case. Tooth #15. I started with caries removal, pre endo build up, rubber dam placement and shaping protocol with Endostar E3 rotary system. I obturate canals and took RVG. We can see that there is some deep split in buccal canal and some unprepared canal. I start digging and locate it, finish shaping, cleaning and obturation. On post op RVG we can see that this additional buccal canal has even apical delta! Without cleaning it, failure will be just a matter of time. ///// Zawsze powinniśmy być ciekawi i zainteresowani anomaliami anatomicznymi i krytycznie podchodzić do naszej pracy. Ciekawa anatomia tego zęba. Ząb #15. Leczenie rozpocząłem od usunięcia próchnicy, odbudowy zęba do leczenia kanałowego, założeniu koferdamu. Następnie rozpocząłem opracowanie kanałów przy pomocy narzędzi Endostar E3. Wypełniłem kanały i na zdjęciu RVG zauważyłem, że policzkowy kanał się rozdziela dość głęboko. Rozpocząłem poszukiwania tej nieopracowanej odnogi. Opracowałem ją, wydezynfekowałem i wypełniłem gorącą gutaperką. Na zdjęciu pozabiegowym widać, że ta odnoga ma dodatkową deltę wierzchołkową. Bez opracowania i wydezynfekowania jej, porażka byłaby tylko kwestią czasu.

06/09/2018

Case of the week part 122.

First case after looooong holiday brake. Sometimes You need to take some time to charge your battery well ;) This case is important to me, because it is first official case as a Core Member of Dental Masters Group. My favorite type of cases - follow ups! In 2017 I started retreatment of tooth 25 (through bridge) and then primary endo in tooth 26. Both teeth with periapical lesions. Two sessions for each tooth, shaped with Endostar E3, Calcipast as a temporary filling. CWO with AH plus as an obturation method. Tooth 26 should be covered with crown. Polish reality - it still should be (patient is still waiting with decision). Today FU after 16 mth. ///// Pierwszy post po dłuuuuugiej przerwie wakacyjnej. Czasami każdy potrzebuje trochę czasu na naładowanie baterii ;) Ten przypadek jest dla mnie bardzo istotny, gdyż jest pierwszym, którego prezentuję jako członek prestiżowej grupy Dental MAsters Group. Mój ulubiony typ przypadków - wizyty kontrolne! W 2017 roku rozpocząłem powtórne leczenie zęba 25 (pod mostem) a następnie przeprowadziłem pierwotne leczenie zęba 26. Oba zęby ze zmianami OKW. Leczenie dwuwizytowe dla każdego z zębów. Opracowane narzędziami Endostar E3, Calcipast jako wkładka antyseptyczna. Obturacja gutaperką na gorąco z uszczelniaczem AH plus. Ząb 26 powinien być pokryty koroną... Polska rzeczywistość - pacjentka dalej zwleka z decyzją o pokryciu zęba koroną. Ostatnie zdjęcie z dzisiaj - kontrola po 16 miesiącach.

12/06/2018

Case of the week part 121.

We should always search for MB2 in upper first molars. In 95% of cases we should locate it. Of course operating microscope is necessary. Sometimes there is MB2 orifice, but it is not a separate canal but kind of groove from MB1 (white arrow). That is why it is better to start shaping protocol from MB1, and next MB2. Shaped with Endostar E3, CWO for obturation. ///// Powinniśmy zawsze szukać dodatkowego 4 kanału w górnym, pierwszym trzonowcu. W 95% powinien się znaleźć. Oczywiście przyda się do tego mikroskop zabiegowy. Czasami jendak widzimy ujście dodatkowego kanału, ale poniżej nie ma "odrębnego" kanału, tylko cieśń odchodząca od kanału przedsionkowego bliższego. (biała strzałka). Dlatego jeżeli widzimy ujścia obu kanałów przedsionkowych bliższych, lepiej jest opracować najpierw ten główny kanał przedsionkowy bliższy. Kanały opracowane Endostar E3, wypełnione gutaperką na gorąco.