19/04/2017

Case of the week part 99.

What a great series. Another patient with loooooooong broken instrument. Tooth #24, in buccal canal broken lentulo spiral (between arrows). This time I loose file a little with ultrasonics and cement it in modificated injection needle on phosphoric prosthetic cement. After 2 minutes of waiting till it sets I was able to remove it in one piece. Lucky me and lucky patient. ///// Cóż za wspaniała seria. Kolejny pacjent ze złamanym dłuuuuuugim fragmentem narzędzia w kanale. Ząb 24, kanał policzkowy, złamana igła lentulo (pomiędzy strzałkami). Tym razem obluzowałem fragment przy pomocy ultradźwięków i zacementowałem go do zmodyfikowanej igły iniekcyjnej przy pomocy protetycznego cementu fosforowego. Po 2 minutach oczekiwania aż cement zwiąże, wyjąłem igłę z fragmentem w całości. Jesteśmy szczęściarzami - ja i pacjent.

13/04/2017

Case of the week part 98.


Another challenging file retrieval! Young patient was send to my office to remove huge part of instrument. 3-4 mm od file was beyond apex. On first visit i tried to remove it by ultrasonics (u-file and endochuck), was trying to cement it in modified injection needle etc....after 1 hour nothing changed. Patient complained that when she bites on this tooth, it hurts. So on second appointment I use Zumax Broken Instrument Removal Kit and after 30 minutes - yeah! Got it. ///// Kolejne wyzwanie by usunąć ten fragment złamanego narzędzia! Młoda pacjentka skierowana do gabinetu by usunąć ten ogromny fragment złamanego instrumentu. 3-4 mm wystawały do tkanek OKW. Na pierwszej wizycie próbowałem usunąć go u-filem na endochucku, próbowałem również cementować narzędzie w zmodyfikowanej igle iniekcyjnej itp... po 1 godzinie walki efekt był zerowy. Pacjentka narzekała, że ząb boli ją podczas nagryzania. Umówiłem więc pacjentkę na 2 wizytę i na niej zastosowałem Zumax Broken Instrument Removal Kit. Po 30 minutach - mamy go!

06/04/2017

Case of the week part 97.


It is definitely not my favorite type of recalls, but sometimes we have to deal with it. In 2011 patient came to my office for RCT os 36 and 37. Both teeth had pulp chamber floor perforation (white arrow), but 36 was also cracked. We decided to give a try in 37 and extract 36. I did RCT, close perforation with Angelus MTA (purple arrow), send patient back to referring dentist. Exactly 5 years later patient came to my office and said that tooth 37 works fine for 4,5 year under the bridge, then it crack and there are huge problems with extraction of distal root. I took all my surgical equipment and.... nothing helps. Spend 2 hours trying to extract that piece of root (green arrow). Do You know what helped? Munce discovery bur. I drilled out root from bone under scope. Next RVG is when I remove sutures week later. Today next FU. Everything is fine. What is the conclusion???? That patient definitely like to visit my office in April ;)///// To zdecydowanie nie mój ulubiony typ wizyt kontrolnych, ale czasem musimy się z tym mierzyć. W 2011 pacjent został przysłany do mojego gabinetu na leczenie kanałowe zębów 36 i 37. W obu zębach obecna była perforacja w dnie komory (biała strzałka), ale w zębie 36 dodatkowo widoczne było pęknięcie dna. Zdecydowaliśmy z pacjentem, że ząb 36 usuniemy, a 37 spróbujemy wyleczyć. Przeprowadziłem leczenie kanałowe, perforację zamknąłem Angelus MTA (fioletowa strzałka), pacjenta odesłałem do lekarza kierującego. Dokładnie 5 lat później pacjent przyszedł do mojego gabinetu i powiedział, że przez 4,5 roku wszystko funkcjonowało ok, ale ostatnio ząb 37 pękł pod mostem i został od niego odcięty i podjęta była nieudana próba ekstrakcji korzeni zęba. Był ogromny problem z usunięciem korzenia dystalnego. Zdecydowałem się podjąć wyzwanie i z całym chirurgicznym osprzętowieniem nie mogłem przez 2 godziny niczym go ruszyć (zielona strzałka). Wiecie czym udało mi się go usunąć? Przedłużoną różyczką Munce. Wywierciłem korzeń od środka z kości pod kontrolą mikroskopu. Następne zdjęcie RVG jest podczas zdjęcia szwów tydzień po ekstrakcji. Dziś kolejne zdjęcie kontrolne. Wszystko się wygoiło. Jaka jest konkluzja???? Pacjent zdecydowanie lubi odwiedzać mój gabinet w kwietniu ;)

28/03/2017

Case of the week part 96.

Hard case with broken instrument that goes thru apical foramen into periapical tissues of 5 mm! Patient was referred to my office for removing that broken file - a looooong one. I used Zumax Broken Instrument Removal Kit (in bottom line there is picture of special burs that removes dentine surrounding broken file and kind of tube that You can lock broken fragment inside). Luckily after 10 minutes I remove it in one piece. ///// Trudny przypadek usuwania złamanego narzędzia, które wyszło poza wieżchołek do tkanek na około 5mm! Pacjent został przysłany do mojego gabinetu by się tego złamasa pozbyć. W tym przypadku zastosowałem Zumax Broken Instrument Removal Kit ( w dolnym rzędzie zdjęć widać wiertła z zestawu do usuwania zębiny otaczającej złamane narzędzie jak również końcówkę, w której specjalnym bolcem możemy złamany fragment zablokować). Szczęśliwie po około 10 minutach udało się wyjąć narzędzie w całości.

21/03/2017

Case of the week part 95.

This week post endo restoration case. Just cemented. Tooth 36 was RCT, then cavity access was rebuild with bulk fill composite - SDR. Cusps were reduced about 2mm. Rubberdam placement before adhesive cementation, immediate post op pic. Hope You like it. ///// W tym tygodniu przypadek odbudowy zęba leczonego kanałowo. Świeżo zacementowany. Ząb 36 leczony kanałowo, otwór trepanacyjny zamknięty kompozytem typu bulk fill - SDR. Powierzchnia okluzyjna zredukowana o około 2 mm. Cementowanie adhezyjne w izolacji koferdamem. Mam nadzieję, że Wam się podoba.

07/03/2017

Case of the week part 94.

My first attempt with simplified obturation technique. This upper first premolar was retreated prior prothetic reconstruction. On pre-op RVG You can see apical lesions surrounding root apex. Canals were extremely narrow - negotiation start from size 06 K-File! Finished preparation with Endostar E3 Small Apical to size 25.04. Then I used gutta-percha master cone with BioRoot RCS sealer. That is it! Cut it in orifice and condense a little bit. Looks nice on post op. Waiting for recall. ///// Moje pierwsze próby z uproszczoną techniką obturacji. Ten pierwszy , górny przedtrzonowiec został wyleczony ponownie przed rekonstrukcją protetyczną. Na przedzabiegowym RVG widać zmiany OKW. Kanały były bardzo wąskie - opracowanie zaczynałem od rozmiaru 06! Opracowanie zakończyłem narzędziami Endostar E3 Small Apical na rozmiarze 25.04.  Następnie po dezynfekcji użyłem ćwieków głównych z uszczelniaczem BioRoot RCS. I tyle! nadmiar ćwieków odciąłem w ujściu kanałów i lekko skondensowałem. Wygląda nieźle na zdjęciu pozabiegowym. Czekam na wizytę kontrolną.

28/02/2017

Case of the week part 93.

This time some sexy curves! We all love them! Tooth 27, pre prosthodontics retreatement. There is a huge overhanging filling in mesial wall, but it looks good from inside pulp chamber. Patient went back to prosthodontist directly after our visit to start preparing a PFM bridge. Tooth was asymptomatic, treated a years ago with amputation. We decided to DO re-treatment. On pre op RVG - it is hard to see S-shape in DB canal. Mesiao-buccal and Palatal one were slightly curved and long - 24mm! I decided to go with very flexible files - Endostar E3 Small Apical. Final size of prep is 25.04, but in coronal part of canals taper is bigger due to 20.06 file. Obturate with CWO. ///// Tym razem sexy krzywizny! Wszyscy je kochamy! Ząb 27, przedprotetyczne reendo. Na zdjęciu widoczne mocno nawisające wypełnienie na ścianie mezjalnej, ale od środka zęba było ono szczelne. Po wizycie u mnie w gabinecie pacjent wracał bezpośrednio do swojego protetyka by wykonać most metalowo-porcelanowy. Ząb był bezobjawowy, leczony lata temu metodą amputacyjną. Po rozmowie z pacjentem podjeliśmy decyzję o ponownym leczeniu. Na zdjęciu przedzabiegowym - trudno jest dojrzeć krzywizną typu "S" w kanale policzkowym dalszym. Kanał przedsionkowy bliższy i podniebienny były lekko zagięte i długie - 24 mm! Zdecydowałem się na opracowanie kanałów flexyjnymi narzędziami Endostar E3 Small Apical. Ostateczny rozmiar preparacji to 25.04, ale w koronowych częściach kanału stożkowatość jest większa ze względu na wcześniejszą pracę narzędziem 20.06. Wypełnione gutaperką na gorąco.