24/09/2018

Case of the week part 123.

We should always be curious of anatomical anomalies and evaluate our work. Interesting tooth anatomy in this case. Tooth #15. I started with caries removal, pre endo build up, rubber dam placement and shaping protocol with Endostar E3 rotary system. I obturate canals and took RVG. We can see that there is some deep split in buccal canal and some unprepared canal. I start digging and locate it, finish shaping, cleaning and obturation. On post op RVG we can see that this additional buccal canal has even apical delta! Without cleaning it, failure will be just a matter of time. ///// Zawsze powinniśmy być ciekawi i zainteresowani anomaliami anatomicznymi i krytycznie podchodzić do naszej pracy. Ciekawa anatomia tego zęba. Ząb #15. Leczenie rozpocząłem od usunięcia próchnicy, odbudowy zęba do leczenia kanałowego, założeniu koferdamu. Następnie rozpocząłem opracowanie kanałów przy pomocy narzędzi Endostar E3. Wypełniłem kanały i na zdjęciu RVG zauważyłem, że policzkowy kanał się rozdziela dość głęboko. Rozpocząłem poszukiwania tej nieopracowanej odnogi. Opracowałem ją, wydezynfekowałem i wypełniłem gorącą gutaperką. Na zdjęciu pozabiegowym widać, że ta odnoga ma dodatkową deltę wierzchołkową. Bez opracowania i wydezynfekowania jej, porażka byłaby tylko kwestią czasu.

06/09/2018

Case of the week part 122.

First case after looooong holiday brake. Sometimes You need to take some time to charge your battery well ;) This case is important to me, because it is first official case as a Core Member of Dental Masters Group. My favorite type of cases - follow ups! In 2017 I started retreatment of tooth 25 (through bridge) and then primary endo in tooth 26. Both teeth with periapical lesions. Two sessions for each tooth, shaped with Endostar E3, Calcipast as a temporary filling. CWO with AH plus as an obturation method. Tooth 26 should be covered with crown. Polish reality - it still should be (patient is still waiting with decision). Today FU after 16 mth. ///// Pierwszy post po dłuuuuugiej przerwie wakacyjnej. Czasami każdy potrzebuje trochę czasu na naładowanie baterii ;) Ten przypadek jest dla mnie bardzo istotny, gdyż jest pierwszym, którego prezentuję jako członek prestiżowej grupy Dental MAsters Group. Mój ulubiony typ przypadków - wizyty kontrolne! W 2017 roku rozpocząłem powtórne leczenie zęba 25 (pod mostem) a następnie przeprowadziłem pierwotne leczenie zęba 26. Oba zęby ze zmianami OKW. Leczenie dwuwizytowe dla każdego z zębów. Opracowane narzędziami Endostar E3, Calcipast jako wkładka antyseptyczna. Obturacja gutaperką na gorąco z uszczelniaczem AH plus. Ząb 26 powinien być pokryty koroną... Polska rzeczywistość - pacjentka dalej zwleka z decyzją o pokryciu zęba koroną. Ostatnie zdjęcie z dzisiaj - kontrola po 16 miesiącach.

12/06/2018

Case of the week part 121.

We should always search for MB2 in upper first molars. In 95% of cases we should locate it. Of course operating microscope is necessary. Sometimes there is MB2 orifice, but it is not a separate canal but kind of groove from MB1 (white arrow). That is why it is better to start shaping protocol from MB1, and next MB2. Shaped with Endostar E3, CWO for obturation. ///// Powinniśmy zawsze szukać dodatkowego 4 kanału w górnym, pierwszym trzonowcu. W 95% powinien się znaleźć. Oczywiście przyda się do tego mikroskop zabiegowy. Czasami jendak widzimy ujście dodatkowego kanału, ale poniżej nie ma "odrębnego" kanału, tylko cieśń odchodząca od kanału przedsionkowego bliższego. (biała strzałka). Dlatego jeżeli widzimy ujścia obu kanałów przedsionkowych bliższych, lepiej jest opracować najpierw ten główny kanał przedsionkowy bliższy. Kanały opracowane Endostar E3, wypełnione gutaperką na gorąco.

14/05/2018

Case of the week part 120.

Obliteration is difficult to manage without magnification. Patient was referred to my office for RCT of tooth #11. On pre - op RVG we can see an obliteration in coronal part (2-3 mm distance - white arrow). Underneath is quite big canal. Referring doctor tried his best, but without microscope it is risky to drill trough obliteration (red arrow shows first attempt to drill out obliteration). With microscope we can locate where is "normal" dentine and where is obliteration. It is all about shadows and colors differences. (white arrow on second pic shows "grey" color of obliteration). Canal was shaped with Endostar E3 and E3 Big Apical files to size 45.04, obturated with single cone technique with BioRoot RCS. ///// Obliteracja jest dużym utrudnieniem w trakcie leczenia, szczególnie, gdy nie dysponujemy odpowiednim powiększeniem. Pacjent przysłany do mojego gabinetu by leczyć kanałowo ząb #11. Na przedzabiegowym RVG widzimy 2-3 mm odcinek obliteracji (biała strzałka). Pod spodem znajduje się dość szeroki kanał. Lekarz kierujący starał się pomóc pacjentowi, ale bez mikroskopu jest to procedura dość ryzykowna, by przewiercać się przez obliterację ( czerwona strzałka pokazuje miejsce pierwotnego nawiercenia). W powiększeniu problem staje się mniejszy - jesteśmy w stanie zlokalizować gdzie znajduje się "normalna" zębina a gdzie ta obliterująca światło kanału. To wszystko jest gra odcieni i różnicy kolorów. (biała strzałka na drugim zdjęciu pokazuje sino-szarą zębinę w obliteracji). Kanał został opracowany rotacyjnie narzędziami Endostar E3 i E3 Big Apical do rozmiaru 45.04, wypełniony technika pojedynczego ćwieka z uszczelniaczem BioRoot RCS.

20/04/2018

Case of the week part 119.

Hard case this time. Tooth #15 with reversed curvature (mesial not distal as usual) - [green arrow], empty canal, periapical lesions [red arrow] and fiber post [white arrow]. Tooth was symptomatic - tender to percussion. I started with Munce Discovery Bur (pink one - size 40 ISO) to drill out fiber post. Then I shape two canals P and B (merging in apical area) with Endostar E3 Small Apical rotary system to size 25.04. Irrigation protocol with PUI, then CWO for obturation. Single visit approach. Relax- on post op cavity is not empty - it is just filled with NexTemp by Meta Biomed (composite temporary material that is invisible on x-rays). ///// Trudny przypadek tym razem. Ząb #15 z odwrotną krzywizną korzenia (mezjalnie a nie dystalnie jak zazwyczaj) [zielona strzałka], pustym kanałem, zmianami OKW [czerwona strzałka] i wkładem z włókna szklanego [biała strzałka]. Ząb objawowy - bolesny na opukiwanie. Zacząłem wiertłem Munce Discovery (różowy pasek - rozmiar 40 wg.ISO) wywiercać wkład z kanału. Następnie opracowałem dwa kanały P i V (łączyły się w okolicy wierzchołka) narzędziami Endostar E3 Small Apical do rozmiaru 25.04. Protokół płukania końcowego z aktywacją ultradźwiękową, wypełnienie gutaperką na gorąco. Leczenie jednowizytowe. Luz- na zdjęciach pozabiegowych nie widzimy pustego ubytku - jest on zamknięty materiałem NexTemp Meta Biomed ( nie widoczny na zdjęciach RTG).

27/03/2018

Case of the week part 118.

Some nice internal anatomy of MB1/MB2. For me most difficult combination. Even with straight line access preparation, we are not able to see merging point if its under curvature. Luckily proper irrigation protocol with PUI activation (Endostar SonicFile on endochuck) and shaping protocol (Endostar E3 Small Apical) followed by CWO give us a chance to disinfect and obturate ramifications. Single visit approach. ///// Dziś ciekawy przypadek nietypowej anatomii w korzeniu przedsionkowym bliższym. Dla mnie najtrudniejszy wariant, kiedy dodatkowy kanał MB2 odchodzi w połowie długości od kanału MB1 poniżej krzywizny. Szczęśliwie dzięki prawidłowej irygacji i aktywacji płynów ultradźwiekowo (Endostar SonicFile i endochuck) i dzięki protokołowi opracowania (Endostar E3 Small Apical) a następnie wypełnienie gutaperką na gorąco daje nam szansę na dezynfekcję i obturację większości odgałęzień. Leczenie jednowizytowe.

01/03/2018

Case of the week part 117.

6 months follow up with difficult case. Tooth #22 with huge periapical lesion and apical resorption. No apical constriction, apical gauging up to size 60. For me it is a signal to place apical plug with MTA. After proper disinfection i placed 3 mm Bio MTA (Cerkamed) in apical area, rest of the canal was obturated with injected GP.  After 6 months we can clearly see that healing is in progress. Next FU after 6 months. ///// Kontrola po 6 miesiącach trudnego przypadku. Ząb #22 z ogromnymi zmianami okw i resorpcją wierzchołka. Brak przewężenia wierzchołkowego, poszerzenie kanału do rozmiaru 60. Tak duży otwór wierzchołkowy jest dla mnie wskazaniem do zamknięcia go przy pomocy korka z MTA. Założyłem 3 mm korek w wierzchołku z Bio MTA (Cerkamed), reszta kanału wypełniona wstrzykiwaną gutaperką. Po 6 miesiącach wyraźnie widać postępy gojenia tkanek. Następna kontrola za pół roku.