05/01/2017

Case of the week part 87.

First post in 2017 - a nice one year follow up of C - shape second lower molar. It is always a challenge to shape this type of teeth, and I believe that chemical preparation is more important than mechanical shaping. This case was shaped with Endostar E5 system in main canals - it was one mesial and one distal. Rest of the system was a huge isthmus. It was chemically prepared with 5,25% Chloraxid Extra activated with PUI (endochuck and smooth SonicFile from Poldent). In main canals I use CWO with master cones, in isthmus it was squirt technique with injected gutta-percha and AH plus sealer. ///// Pierwszy post w 2017 - miła wizyta kontrolna po roku od zakończenia leczenia dolnego, drugiego trzonowca z kanałem typu "C". To zawsze jest wyzwanie by opracować tak ukształtowane zęby, i uważam, że ważniejsze jest tu chemiczne opracowanie niż mechaniczna preparacja. W tym przypadku główne kanały czyli jeden mezjalny i jeden dystalny opracowane zostały narzędziami Endostar E5. Reszta systemu to była ogromna cieśń łącząca kanały główne. Została chemicznie opracowana Chloraxidem Extra o stężeniu 5,25% aktywowanym ultradźwiękowo (gładkie narzędzie SonicFile z firmy Poldent osadzone na endochucku). Główne kanały wypełniłem techniką ciągłej fali z ćwiekami głównymi, cieśń natomiast techniką ciśnieniową wstrzykiwanej gutaperki z uszczelniaczem AH plus.

15/12/2016

Case of the week part 86.

I know, I know that this is second case this week so it could not be "case of the week", but lets say it is a special case - improving power of Endo! 4 yrs follow up - initial situation - pus extrusion, tooth symptomatic,  open for 3 months without any temporalization. It took 3 sessions to get rid of pus and pain, metronidazole was first medicament, then after second visit calcium hydroxide. MAF was 70.02 so I decided to close open apex with MTA plug. Rest of the canal was filled with gutta percha and AH plus. Today tooth is completely asymptomatic, and the bone is healed! ///// Wiem, wiem, to drugi przypadek tygodnia w tym tygodniu, ale powiedzmy sobie , że jest to specjalny przypadek - udowadniający siłę Endo! Dzisiejsza kontrola po 4 latch - sytuacja wyjściowa - wysięk ropny z kanału, ząb objawowy, bolący,  otwarty od 3 miesięcy bez żadnego opatrunku. Leczenie zajeło mi 3 wizyty by pozbyć się wysięku i bólu. Metronidazol był pierwszym antyseptykiem, po drugiej wizycie zaaplikowałem do kanału wodorotlenek wapnia. MAF to 70.02, więc zdecydowałem zamknąć wierzchołek MTA. Resztę kanału wypełniłem gutaperką i AH plus. Dzisiaj ząb jest kompletnie bezobjawowy a kość w pełni wygojona!

13/12/2016

Case of the week part 85.

This time interesting 7 mths follow up. Two visits treatment with calcium hydroxide as intracanal medicament. Canals shaped with Endostar E3 + E3 Big Apical to size 45.04. CWO. Left RVG is immediate post op. Is it too short? I always believe my apex locator more than RVGs ;) On the right side You can see almost complete healing after 7 months. Second arrow spots probably teflon tape, that was left there by mistake by GDP before composite restoration. I use teflon tape instead of cotton pellets, I always write down to GDP that teflon tape should be removed..... ehhh....///// Tym razem ciekawa kontrola po 7 miesiącach. Leczenie dwuwizytowe z wodorotlenkiem wapnia jako wkładką antyseptyczną. Kanały opracowano narzędziami Endostar E3 i E3 Big Apical do rozmiaru 45.04. Wypełnienie gorącą gutaperką. Lewe zdjęcie jest zdjęciem zaraz po wypełnieniu. Czy kanał jest wypełniony zbyt krótko? Ja zawsze bardziej ufam endometrowi niż zdjęciom RVG ;) Po prawej stronie widać prawie całkowite wygojenie zmian po 7 miesiącach. Druga strzałka pokazuje prawdopodobnie pozostawioną przez pomyłkę, przez lekarza kierującego, taśmę teflonową. Nie została ona usunięta z ubytku przed założeniem wypełnienia kompozytowego. Ja zamiast watki stosuję sterylne kulki z taśmy teflonowej, w wypisie po leczeniu kanałowym zawsze umieszczam informację, o konieczności usunięcia tej taśmy z ubytku......ehhh.......

08/12/2016

Case of the week part 84.

First case after the great Roots Summit in Dubai. Tooth 18 (I love wisdom teeth ;) ). Single visit retreatement. First of all - gingivectomy with Thermicut burs, then deep margin elevation followed by NSRCT. Endostar E3 Basic and Small was used here in modified crown-down technique. Final size of slightly curved canals - 30.04. CWO, fiber post in palatal canal cemented on Metacem, core build up. Overlay will be prepared after healing of gum. ///// Pierwszy przypadek po świetnym kongresie Roots Summit w Dubaju. Ząb 18 (kocham zęby mądrości ;) ). Leczenie jednowizytowe. Najpierw gingiwektomia wiertłami Thermicut, później "deep margin elevation" i następnie niechirurgiczne leczenie kanałowe. Narzędzia Endostar E3 Basic i Small zostały tu użyte w zmodyfikowanej technice crown-down. Ostateczny rozmiar średnio zakrzywionych kanałów to 30.04. Wypełnienie gorącą gutaperką, do kanału podniebiennego zacementowano wkład z włókna szklanego na Metacem, odbudowano zrąb zęba. Planowany overlay po wygojeniu się dziąsła.

23/11/2016

Case of the week part 83.

Last case before The most important endodontic conference this year - Roots Summit in Dubai. Symptomatic teeth - 46 with pulpitis, 47 with enamel-dentin crack that cause pulpitis too. Slightly curved canals, easily shaped with Hyflex CM. CWO as usual. See You in Dubai!///// Ostatni przypadek przed najważniejszą endodontyczną konferencją w tym roku - Roots Summit w Dubaju. Zęby objawowe - 46 z zapaleniem miazgi, 47 z pęknięciem szkliwa i zębiny, które również doprowadziło do zapalenia miazgi. Delikatne krzywizny kanałów, łatwo opracowane Hyflexami CM. Wypełnienie gorącą gutaperką. Do zobaczenia w Dubaju!

10/11/2016

Case of the week part 82.

Selecting fresh cases for Roots Summit 2016 in Dubai for my lecture about management of curved and "S" shaped canals. This one is quite nice ;) - tooth 17 with pulpitis. Buccal canals were severely curved in apical part - especially DB one. Shaped with Protaper SX gold - coronal preferring, then Path Files, then Endostar E3 Small for crown down, and apical enlargement with NT2. CWO for obturation. I hope to see You in Dubai! ///// Wybieram świeże przypadki do wykładu o opracowywaniu zagiętych kanałów i kanałów w kształcie litery "S", który mam na kongresie Roots Summit w Dubaju. Ten przypadek jest całkiem niezły ;) - ząb 17 z zapaleniem miazgi. Kanały przedsionkowe były mocno zagięte w wierzchołkowej części - szczególnie kanał dalszy. Opracowane - Protaper SX gold - do wstępnego poszerzenia, PathFile do przygotowania kanału, Endostary E3 Small do opracowania techniką crown down i narzędzia NT2 do poszerzenia części przywierzchołkowej. Wypełnienie techniką termociśnieniową uplastycznionej gutaperki. Mam nadzieję, że widzimy się w Dubaju!