14/05/2018

Case of the week part 120.

Obliteration is difficult to manage without magnification. Patient was referred to my office for RCT of tooth #11. On pre - op RVG we can see an obliteration in coronal part (2-3 mm distance - white arrow). Underneath is quite big canal. Referring doctor tried his best, but without microscope it is risky to drill trough obliteration (red arrow shows first attempt to drill out obliteration). With microscope we can locate where is "normal" dentine and where is obliteration. It is all about shadows and colors differences. (white arrow on second pic shows "grey" color of obliteration). Canal was shaped with Endostar E3 and E3 Big Apical files to size 45.04, obturated with single cone technique with BioRoot RCS. ///// Obliteracja jest dużym utrudnieniem w trakcie leczenia, szczególnie, gdy nie dysponujemy odpowiednim powiększeniem. Pacjent przysłany do mojego gabinetu by leczyć kanałowo ząb #11. Na przedzabiegowym RVG widzimy 2-3 mm odcinek obliteracji (biała strzałka). Pod spodem znajduje się dość szeroki kanał. Lekarz kierujący starał się pomóc pacjentowi, ale bez mikroskopu jest to procedura dość ryzykowna, by przewiercać się przez obliterację ( czerwona strzałka pokazuje miejsce pierwotnego nawiercenia). W powiększeniu problem staje się mniejszy - jesteśmy w stanie zlokalizować gdzie znajduje się "normalna" zębina a gdzie ta obliterująca światło kanału. To wszystko jest gra odcieni i różnicy kolorów. (biała strzałka na drugim zdjęciu pokazuje sino-szarą zębinę w obliteracji). Kanał został opracowany rotacyjnie narzędziami Endostar E3 i E3 Big Apical do rozmiaru 45.04, wypełniony technika pojedynczego ćwieka z uszczelniaczem BioRoot RCS.

20/04/2018

Case of the week part 119.

Hard case this time. Tooth #15 with reversed curvature (mesial not distal as usual) - [green arrow], empty canal, periapical lesions [red arrow] and fiber post [white arrow]. Tooth was symptomatic - tender to percussion. I started with Munce Discovery Bur (pink one - size 40 ISO) to drill out fiber post. Then I shape two canals P and B (merging in apical area) with Endostar E3 Small Apical rotary system to size 25.04. Irrigation protocol with PUI, then CWO for obturation. Single visit approach. Relax- on post op cavity is not empty - it is just filled with NexTemp by Meta Biomed (composite temporary material that is invisible on x-rays). ///// Trudny przypadek tym razem. Ząb #15 z odwrotną krzywizną korzenia (mezjalnie a nie dystalnie jak zazwyczaj) [zielona strzałka], pustym kanałem, zmianami OKW [czerwona strzałka] i wkładem z włókna szklanego [biała strzałka]. Ząb objawowy - bolesny na opukiwanie. Zacząłem wiertłem Munce Discovery (różowy pasek - rozmiar 40 wg.ISO) wywiercać wkład z kanału. Następnie opracowałem dwa kanały P i V (łączyły się w okolicy wierzchołka) narzędziami Endostar E3 Small Apical do rozmiaru 25.04. Protokół płukania końcowego z aktywacją ultradźwiękową, wypełnienie gutaperką na gorąco. Leczenie jednowizytowe. Luz- na zdjęciach pozabiegowych nie widzimy pustego ubytku - jest on zamknięty materiałem NexTemp Meta Biomed ( nie widoczny na zdjęciach RTG).

27/03/2018

Case of the week part 118.

Some nice internal anatomy of MB1/MB2. For me most difficult combination. Even with straight line access preparation, we are not able to see merging point if its under curvature. Luckily proper irrigation protocol with PUI activation (Endostar SonicFile on endochuck) and shaping protocol (Endostar E3 Small Apical) followed by CWO give us a chance to disinfect and obturate ramifications. Single visit approach. ///// Dziś ciekawy przypadek nietypowej anatomii w korzeniu przedsionkowym bliższym. Dla mnie najtrudniejszy wariant, kiedy dodatkowy kanał MB2 odchodzi w połowie długości od kanału MB1 poniżej krzywizny. Szczęśliwie dzięki prawidłowej irygacji i aktywacji płynów ultradźwiekowo (Endostar SonicFile i endochuck) i dzięki protokołowi opracowania (Endostar E3 Small Apical) a następnie wypełnienie gutaperką na gorąco daje nam szansę na dezynfekcję i obturację większości odgałęzień. Leczenie jednowizytowe.

01/03/2018

Case of the week part 117.

6 months follow up with difficult case. Tooth #22 with huge periapical lesion and apical resorption. No apical constriction, apical gauging up to size 60. For me it is a signal to place apical plug with MTA. After proper disinfection i placed 3 mm Bio MTA (Cerkamed) in apical area, rest of the canal was obturated with injected GP.  After 6 months we can clearly see that healing is in progress. Next FU after 6 months. ///// Kontrola po 6 miesiącach trudnego przypadku. Ząb #22 z ogromnymi zmianami okw i resorpcją wierzchołka. Brak przewężenia wierzchołkowego, poszerzenie kanału do rozmiaru 60. Tak duży otwór wierzchołkowy jest dla mnie wskazaniem do zamknięcia go przy pomocy korka z MTA. Założyłem 3 mm korek w wierzchołku z Bio MTA (Cerkamed), reszta kanału wypełniona wstrzykiwaną gutaperką. Po 6 miesiącach wyraźnie widać postępy gojenia tkanek. Następna kontrola za pół roku.

05/02/2018

Case of the week part 116.

Nice case of apical delta anatomy. Symptomatic tooth #35. Despite massive crown destruction, I was able to isolate the tooth with rubber dam. On pre-operative RVG anatomy looks just simple, except the fact, that wide canal disappear i last 2mm. It might mean that it divides into some canals (like apical delta) or it is curved in buccal or lingual direction. Canal was shaped with Endostar E3 rotary files, irrigated with sodium hypo activated with PUI (Endostar Sonicfile on endochuck) and CA and destilated water, CWO obturation. ///// Ciekawy przypadek z rozbudowaną anatomią wierzchołkową. Objawowy ząb #35. Mimo znacznego zniszczenia korony zęba, byłem w stanie szczelnie odizolować ząb przy pomocy koferdamu. Na zdjęciu przedzabiegowym ząb wygląda na prosty przypadek. Jedyną rzeczą przykłuwającą uwagę jest fakt, iż szeroki kanał nagle ginie na 2 mm od wierzchołka. To może oznaczać, że w tym miejscu się dzieli (np. na deltę wierzchołkową), lub zakręca w stronę policzkową lub językową. Kanał opracowałem narzędziami Endostar E3, wypłukałem podchlorynem aktywowanym UD (Endostar Sonicfile na endochucku) oraz kwasem cytrynowym i wodą destylowaną. Wypełnienie gutaperką na gorąco.

22/01/2018

Case of the week part 115.

Movie that describes step by step procedure of pulp chamber floor perforation.

18/01/2018

Case of the week part 114.This case shows exactly how should we interpretive RVGs and how can we strategize our clinical approach. Tooth 27 - after pulp amputation in previous office. On pr po RVG we can see that there is severe curvature in MB root. Angle is around 117 degrees , but fortunately radius of this curvature is  quite big. The bigger the radius is, case is easier to shape. Hardest part of this case was distance from orifice to curvature. It was in coronal part of canal. That location of curvature is always a huge problem because of rotary files taper. After I analyzed RVG I decided to go with some flexible rotary system - I tested prototype of initial files from Endostar to create glide path, then i used Endostar E3 Small set to prepare canals with crown-down technique. Apical size was 25.04 in buccals and 30.04 in palatal. Single visit, CWO for obturation. On post op RVG we can see S shape in DB canal, MB1 and MB2 merging in curvature (arrow). ///// Ten przypadek pokazuje dokładnie jak powinniśmy interpretować zdjęcia przedzabiegowe by dobrać odpowiednią strategię kliniczną do przypadku. Ząb 27 po pulpotomii wykonanej w poprzednim gabinecie. Na zdjęciu przedzabiegowym widać mocną krzywiznę w korzeniu przedsionkowym bliższym. Kąt wynosi około 117 stopni, ale na szczęście promień krzywizny jest dośc duży. Im większy jest promień krzywizny, tym łatwiej jest ją opracować. Największą przeszkodą w tym przypadku była lokalizacja krzywizny w przykomorowej części kanału. Taka lokalizacja zawsze stanowi problem dla narzędzi rotacyjnych o większej stożkowatości. Dlatego zdecydowałem się na użycie fleksyjnego systemu - do opracowania glide path użyłem prototypu narzędzi Endostar (jeszcze bez nazwy) przeznaczonych właśnie do tego celu. Następnie resztę preparacji wykonałem zestawem Endostar E3 Small do rozmiaru 25.04 w przedsionkowych i 30.04 w podniebiennym. Leczenie jednowizytowe, wypełnione gutaperką na gorąco. Na zdjęciu pozabiegowym widzimy kształt S w kanale policzkowym dalszym, I dwa kanały przedsionkowe bliższe łączące się w miejscu krzywizny (strzałka).