06/06/2017

Case of the week part 102.

Nothing special, but rare anatomy of upper second molar. DB and MB are merging in apical last mm. It is nice to see how irrigant flushes in both canals. ///// Nic spektakularnego , ale dość nietypowa anatomia górnego, drugiego trzonowca. Kanały policzkowe łączą się ze sobą w ostatnim mm. Fajnie widzieć jak płyn przelewa się pomiędzy jednym a drugim kanałem.

24/05/2017

Case of the week part 101.

Patient was referred to my office to finish endodontic treatment of tooth #22. GDP give me the information, that he broke k-file #15 in apical part of the canal. I took pre-op RVG, and You can clearly see the localization of this part. Upper, lateral incisors are quite dangerous in apical part , because of the curvature - not only to distal direction, but also to palatal one - which is completely invisible on 2D RVGs. It is always a huge challenge to make proper decision - remove, leave or bypass the file. In this situation, there is not a lot of dentine surrounding broken part. If I decide to remove it, it would be very harmful to root structure. I decided to leave or bypass this file. Lucy me and the patient - it was not so hard to bypass with hand and rotary files. Canal Shaped to apex with Endostar E3 files. Obturate with CWO. ///// Pacjent został przysłany do mojego gabinetu na dokończenie leczenia kanałowego zęba #22. Lekarz kierujący przekazał informację, że złamał k-file rozmiar #15 w wierzchołkowej częsci kanału. Wykonałem zdjęcie przedzabiegowe, na którym dokładnie widać gdzie znajduje się felerny fragment instrumentu. Górne, boczne trzonowce są dość niebezpieczne w części wierzchołkowej, gdyż zaginają się w dwóch kierunkach. Dystalnie i dopodniebiennie, co jest kompletnie niewidoczne na dwówymiarowych zdjęciach RVG. W takich przypadkach największym wyzwaniem jest podjęcie właściwej decyzji - usuwać, zostawić czy omijać narzędzie. W tym przypadku, gdybym chciał usuwać złamany fragment, bardzo mocno naruszyłbym strukturę korzenia w okolicy wierzchołka, której nie ma w górnej dwójce zbyt dużo. Zdecydowałem się więc zostawić lub ominąć fragment. Na szczęście dla pacjenta i dla mnie - nie było zbyt trudno ominąć go narzędziami ręcznymi i rotacyjnymi Endostar E3. Wypełniłem standardowo gutaperką na gorąco.

16/05/2017

Case of the week part 100!!!!

Nice FU case. Difficult case because few reasons - tooth after trauma, fixed braces, huge periapical lesions, apical resorption, pus extrusion etc. At first appointment I shaped canal to 18mm (full WL), MAF 70.02, dressing with Calcipast. Next appointment - no more pus extrusion, I flush canal with sodium hypo and citric acid. After I dried canal with paper points I placed MTA apical plug(Bio MTA from Cerkamed), and fill rest of the canal at the same appointment with gutta-percha from gun. Then I closed the cavity with composite material. Last picture - great healing after 6 months, no swelling , no tenderness to percussion. Green arrow shows something interesting - is it root fracture? ///// Ciekawy przypadek na wizycie kontrolnej. Trudny z kilku powodów - ząb po urazie, aparat stały, ogromne zmiany OKW, resorpcja wierzchołka, wysięk ropny z kanału itp. Na pierwszej wizycie opracowałem kanał na 18mm (pełna długość robocza), MAF 70.02, opatrunek czasowy z Calcipastu. Kolejna wizyta - brak wysięku ropnego, wypłukałem opatrunek podchlorynem sodu i kwasem cytrynowym. Po osuszeniu kanału wierzchołek zamknąłem MTA ( Bio MTA z Cerkamedu), resztę kanału wypełniłem dostrzykiwaną, gorącą gutaperką, na tej samej wizycie. Komorę zęba wypełniłem materiałem kompozytowym. Ostatnie zdjęcie - z wizyty kontrolnej - piękne gojenie zmian w tkankach, brak oznak stanu zapalnego, brak bólu na opukiwanie. Zielona strzałka pokazuje coś interesującego - czy to szczelina pęknięcia korzenia?

19/04/2017

Case of the week part 99.

What a great series. Another patient with loooooooong broken instrument. Tooth #24, in buccal canal broken lentulo spiral (between arrows). This time I loose file a little with ultrasonics and cement it in modificated injection needle on phosphoric prosthetic cement. After 2 minutes of waiting till it sets I was able to remove it in one piece. Lucky me and lucky patient. ///// Cóż za wspaniała seria. Kolejny pacjent ze złamanym dłuuuuuugim fragmentem narzędzia w kanale. Ząb 24, kanał policzkowy, złamana igła lentulo (pomiędzy strzałkami). Tym razem obluzowałem fragment przy pomocy ultradźwięków i zacementowałem go do zmodyfikowanej igły iniekcyjnej przy pomocy protetycznego cementu fosforowego. Po 2 minutach oczekiwania aż cement zwiąże, wyjąłem igłę z fragmentem w całości. Jesteśmy szczęściarzami - ja i pacjent.

13/04/2017

Case of the week part 98.


Another challenging file retrieval! Young patient was send to my office to remove huge part of instrument. 3-4 mm od file was beyond apex. On first visit i tried to remove it by ultrasonics (u-file and endochuck), was trying to cement it in modified injection needle etc....after 1 hour nothing changed. Patient complained that when she bites on this tooth, it hurts. So on second appointment I use Zumax Broken Instrument Removal Kit and after 30 minutes - yeah! Got it. ///// Kolejne wyzwanie by usunąć ten fragment złamanego narzędzia! Młoda pacjentka skierowana do gabinetu by usunąć ten ogromny fragment złamanego instrumentu. 3-4 mm wystawały do tkanek OKW. Na pierwszej wizycie próbowałem usunąć go u-filem na endochucku, próbowałem również cementować narzędzie w zmodyfikowanej igle iniekcyjnej itp... po 1 godzinie walki efekt był zerowy. Pacjentka narzekała, że ząb boli ją podczas nagryzania. Umówiłem więc pacjentkę na 2 wizytę i na niej zastosowałem Zumax Broken Instrument Removal Kit. Po 30 minutach - mamy go!

06/04/2017

Case of the week part 97.


It is definitely not my favorite type of recalls, but sometimes we have to deal with it. In 2011 patient came to my office for RCT os 36 and 37. Both teeth had pulp chamber floor perforation (white arrow), but 36 was also cracked. We decided to give a try in 37 and extract 36. I did RCT, close perforation with Angelus MTA (purple arrow), send patient back to referring dentist. Exactly 5 years later patient came to my office and said that tooth 37 works fine for 4,5 year under the bridge, then it crack and there are huge problems with extraction of distal root. I took all my surgical equipment and.... nothing helps. Spend 2 hours trying to extract that piece of root (green arrow). Do You know what helped? Munce discovery bur. I drilled out root from bone under scope. Next RVG is when I remove sutures week later. Today next FU. Everything is fine. What is the conclusion???? That patient definitely like to visit my office in April ;)///// To zdecydowanie nie mój ulubiony typ wizyt kontrolnych, ale czasem musimy się z tym mierzyć. W 2011 pacjent został przysłany do mojego gabinetu na leczenie kanałowe zębów 36 i 37. W obu zębach obecna była perforacja w dnie komory (biała strzałka), ale w zębie 36 dodatkowo widoczne było pęknięcie dna. Zdecydowaliśmy z pacjentem, że ząb 36 usuniemy, a 37 spróbujemy wyleczyć. Przeprowadziłem leczenie kanałowe, perforację zamknąłem Angelus MTA (fioletowa strzałka), pacjenta odesłałem do lekarza kierującego. Dokładnie 5 lat później pacjent przyszedł do mojego gabinetu i powiedział, że przez 4,5 roku wszystko funkcjonowało ok, ale ostatnio ząb 37 pękł pod mostem i został od niego odcięty i podjęta była nieudana próba ekstrakcji korzeni zęba. Był ogromny problem z usunięciem korzenia dystalnego. Zdecydowałem się podjąć wyzwanie i z całym chirurgicznym osprzętowieniem nie mogłem przez 2 godziny niczym go ruszyć (zielona strzałka). Wiecie czym udało mi się go usunąć? Przedłużoną różyczką Munce. Wywierciłem korzeń od środka z kości pod kontrolą mikroskopu. Następne zdjęcie RVG jest podczas zdjęcia szwów tydzień po ekstrakcji. Dziś kolejne zdjęcie kontrolne. Wszystko się wygoiło. Jaka jest konkluzja???? Pacjent zdecydowanie lubi odwiedzać mój gabinet w kwietniu ;)

28/03/2017

Case of the week part 96.

Hard case with broken instrument that goes thru apical foramen into periapical tissues of 5 mm! Patient was referred to my office for removing that broken file - a looooong one. I used Zumax Broken Instrument Removal Kit (in bottom line there is picture of special burs that removes dentine surrounding broken file and kind of tube that You can lock broken fragment inside). Luckily after 10 minutes I remove it in one piece. ///// Trudny przypadek usuwania złamanego narzędzia, które wyszło poza wieżchołek do tkanek na około 5mm! Pacjent został przysłany do mojego gabinetu by się tego złamasa pozbyć. W tym przypadku zastosowałem Zumax Broken Instrument Removal Kit ( w dolnym rzędzie zdjęć widać wiertła z zestawu do usuwania zębiny otaczającej złamane narzędzie jak również końcówkę, w której specjalnym bolcem możemy złamany fragment zablokować). Szczęśliwie po około 10 minutach udało się wyjąć narzędzie w całości.