23/11/2016

Case of the week part 83.

Last case before The most important endodontic conference this year - Roots Summit in Dubai. Symptomatic teeth - 46 with pulpitis, 47 with enamel-dentin crack that cause pulpitis too. Slightly curved canals, easily shaped with Hyflex CM. CWO as usual. See You in Dubai!///// Ostatni przypadek przed najważniejszą endodontyczną konferencją w tym roku - Roots Summit w Dubaju. Zęby objawowe - 46 z zapaleniem miazgi, 47 z pęknięciem szkliwa i zębiny, które również doprowadziło do zapalenia miazgi. Delikatne krzywizny kanałów, łatwo opracowane Hyflexami CM. Wypełnienie gorącą gutaperką. Do zobaczenia w Dubaju!

10/11/2016

Case of the week part 82.

Selecting fresh cases for Roots Summit 2016 in Dubai for my lecture about management of curved and "S" shaped canals. This one is quite nice ;) - tooth 17 with pulpitis. Buccal canals were severely curved in apical part - especially DB one. Shaped with Protaper SX gold - coronal preferring, then Path Files, then Endostar E3 Small for crown down, and apical enlargement with NT2. CWO for obturation. I hope to see You in Dubai! ///// Wybieram świeże przypadki do wykładu o opracowywaniu zagiętych kanałów i kanałów w kształcie litery "S", który mam na kongresie Roots Summit w Dubaju. Ten przypadek jest całkiem niezły ;) - ząb 17 z zapaleniem miazgi. Kanały przedsionkowe były mocno zagięte w wierzchołkowej części - szczególnie kanał dalszy. Opracowane - Protaper SX gold - do wstępnego poszerzenia, PathFile do przygotowania kanału, Endostary E3 Small do opracowania techniką crown down i narzędzia NT2 do poszerzenia części przywierzchołkowej. Wypełnienie techniką termociśnieniową uplastycznionej gutaperki. Mam nadzieję, że widzimy się w Dubaju!

04/11/2016

Case of the week part 81.

Yesterday I finished the case. Pre prosthodontics treatment. Teeth 15 and 17 to endo-reendo treatment, tooth 14 with VRF - to extraction and implantation. Two visit treatment - Endostar E3 shaping protocol, CWO obturation, immediate post and core restoration. Have a nice weekend! ///// Wczoraj zakończyłem leczenie tego ciekawego przypadku. Leczenie przedprotetyczne. Zęby 15 i 17 do lecznia kanałowego, ząb 14 pęknięty pionowo - do ekstrakcji i implantacji. Leczenie dwuwizytowe - opracowanie pilnikami Endostar E3, wypełnianie techniką termociśnieniową, natychmiastowe zacementowanie wkładów i odbudowa zrębu zęba. Miłego weekendu.

29/10/2016

Case of the week part 80.

This patient was send to my office, because GP stuck in mesial canals - "they are obliterated I think". I took a pre op X-ray - and... here we go - lentulo spiral in old filling material was the reason of "obliteration". I remove it with U-file mounted on endochuck, the rest of shaping was easy! ///// Pacjent został skierowany do mojego gabinetu, bo lekarz prowadzący utknął w kanałach mezjalnych - "one są chyba zobliterowane".  Zrobiłem zdjęcie przedzabiegowe- i .... stara, złamana lentulo, zatopiona w materiale wypełniającym była przyczyną blokady. Usunałem ją U-filem na endochucku, reszta opracowania była łatwa.

30/09/2016

Case of the week part 79.

Nice case with huge periapical lesions. Patient is 79 YO. On pre operative RVG You can see apical delta (?) or root resorption. Canal was prepared with Endostar E3 system and enlarged to size 40.02 with NT2 rotary system. CWO with AH plus sealer, composite restoration. Case is fresh so we are waiting for 6mths recall. Hope to see healing! ///// Ciekawy przypadek leczenia ogromnych zmian okołowierzchołkowych. Pacjent w wieku 79 lat. Na zdjęciu przedzabiegowym widać deltę wierzchołkową (?) lub resorpcję zapalną wierzchołka. Kanał opracowałem systemem Endostar E3 i poszerzyłem do rozmiaru 40.02 narzędziami NT2. Wypełnienie kanału uplastycznioną gutaperką z uszczelniaczem AH plus -  technika ciągłej fali. Odbudowa materiałem kompozytowym. Przypadek jest świeży, więc czekamy na kontrolę po 6 miesiącach. Mam nadzieję, że będzie widać gojenie!

22/09/2016

Case of the week part 78.

Internal resorption type "c" management. Type "c" means that there is a perforation inside resorption chamber. Tooth #22. First RVG on the left is pre-op situation. There were some problems with proper working length determination with apex locator, because of perforation. I measured WL in completely dry canal, and took additional RVG with K-file size 10 at WL. After first visit I put calcium hydroxide dressing. On next appointment i obturate apical part of canal with GP and sealer (CWO) and put a lot of MTA (Cerkamed) into resorption chamber. I add moist cotton pellet (additional moisture for proper MTA setting). On third appointment I checked MTA and fill coronal part of canal with injected gutta-percha. We are now waiting for recall. ///// Przypadek resorpcji wewnętrznej typu "c". Typ "c" oznacza, że wewnątrz jamy resorpcyjnej jest perforacja. Ząb #22. Pierwsze od lewej zdjęcie RVG to sytuacja przedzabiegowa. Na pierwszej wizycie były problemy z ustaleniem pełnej długości roboczej przy pomocy endometru, ze względu na perforację. Mierzyłem długość roboczą w kompletnie suchym kanale i dodatkowo zrobiłem zdjęcie RVG z narzędziem K-file rozmiar 10 na pełnej długości. Po pierwszej wizycie do opracowanego kanału zaaplikowałem wodorotlenek wapnia. Na kolejnej wizycie wypełniłem dowierzchołkową część kanału gutaperką i uszeczelniaczem techniką termociśnieniową, i zaplikowałem dużo MTA (Cerkamed) do jamy resorpcji. By MTA prawidłowo związało w takiej ilości, do kanału włożyłem wilgotną watkę i ząb zabezpieczyłem opatrunkiem. Na trzeciej wizycie sprawdziłem związanie MTA i resztę kanału wypełniłem gutaperką wstrzykiwaną z pistoletu. Czekamy teraz z pacjentem na wizytę kontrolną.

16/09/2016

Case of the week part 77.

Invasive cervical resorption in tooth 46 - look how deep it goes inside mesial root. Unfortunately tooth is to destroyed. Extraction and implantation is an option - fortunately there is no big bone deffect yet. ///// Inwazyjna resorpcja przyszyjkowa w zębie 46 - zobaczcie jak głęboko schodzi wewnątrz korzenia mezjalnego. Niestety ząb jest zbyt zniszczony. Ekstrakcja i implantacja jest tu dobrą opcją - szczęśliwie nie ma jeszcze dużego zaniku kości.