20/09/2017

Case of the week part 108.

This case clearly show Us, how important is proper reading of pre op RVGs! Patient send to my office to finish RCT. In description was - there is no patency in apical third of the canal. I took pre operative x-ray - we can see that lesions are not in apical area, but in middle part at distal location. I opened tooth, remove temporary filling , clean canal walls with sodium hypo and ultrasonics. I locate a ledge and proper canal lumen. When I negotiate it, patient said - "auuuu" - there were still vital pulp  in apical area. I administer local anaesthesia directly to canal space, then I shape to WL. I saw lateral ramification, so I spend a lot of time with disinfecting canal. Ramification goes from main canal at 90 degrees so it is impossible to shape it. We can disinfect and obturate it - best choice is CWO here! Hope You like it.///// Ten przypadek dokładnie pokazuje nam, jak ważna jest dokładna ocena zdjęcia przedzabiegowego! Pacjent przysłany do mojego gabinetu, by dokończyć leczenie zęba 45. W opisie lekarz podaje brak możliwości uzyskania drożności w okolicy wierzchołka. Wykonałem zdjęcie przedzabiegowe - widać na min zmiany położone w środkowej części korzenia od strony dystalnej, natomiast w okolicy wierzchołka kompletny brak zmian. Otworzyłem ząb, usunąłem wypełnienie tymczasowe, wyczyściłem ściany kanału podchlorynem sodu aktywowanym ultradźwiękami. W kanale napotkałem na stopień, obok którego znajdowało się wejście do właściwego światła kanału. Gdy zacząłem wprowadzać pierwsze instrumenty do kanału pacjent zawołał - "auć" -w kanale obecna była resztka żywej miazgi. Podałem znieczulenie dokanałowo i opracowałem kanał na długość roboczą. Widziałem mały punkcik, w którym zaczynało się odgałęzienie, więc dużo czasu spędziłem na odpowiedniej chemicznej dezynfekcji. Odnoga odchodzi pod kątem 90 stopni, więc nie jesteśmy w stanie jej w żaden sposób opracować. Postępowaniem z wyboru jest dokładna dezynfekcja i wypełnienie najlepiej uplastycznioną gutaperką. Mam nadzieję, że wam się podoba.

11/09/2017

Case of the week part 107.

This time some bad news for the patient. Every time, when You can see prolonged shape of lesions, not in apical part of the root - consider, that there might be vertical root fracture - VRF. You can see (white arrow) fracture line, that is dyed with Canal Detector (Cerkamed). It always help with fractures visualization. No hope for this tooth. To be extracted. ///// Tym razem złe wieści dla pacjenta. Zawsze, gdy zauważycie rozciągnięty kształt zmian w kości, nie zlokalizowany w okolicy wierzchołka korzenia - podejrzewajcie pionowe pęknięcie korzenia - VRF. Biała strzałka na zdjęciu pokazuje zmiany a także linię pęknięcia korzenia, która jest wybarwiona preparatem Canal Detector (Cerkamed). Preparat ten zawsze pomaga  w wizualizacji lini pęknięcia. Brak szans dla tego zęba. Do ekstrakcji.

28/08/2017

Case of the week part 106.

First case after long, holiday time. Hard one - broken instrument retrieval from apical third of root canal. Patient was referred to my office with description, that in mesio-buccal canal , during shaping protocol , Pro Taper Next separate. It is always risky, to remove instrument from that area of canal. I loose this part from surrounding dentin with Sonic File ultrasonic tip (Endostar by Poldent), then, I took Zumax Broken Instrument Removal Kit micro-pliers to catch it. Fortunately it goes at first attempt. ///// Pierwszy przypadek po dłuższej, wakacyjnej przerwie. Trudny - usunięcie złamanego narzędzia z 1/3 wierzchołkowej kanału. Pacjent został przysłany do mojego gabinetu, gdyż podczas opracowywania w poprzednim gabinecie, doszło do odseparowania fragmentu narzedzia Pro Taper Next. To jest zawsze dosyć ryzykowne, by usunąć instrument z tej okolicy kanału i nie sperforować sciany korzenia. Poluzowałem ten fragment narzędziami ultradźwiękowymi Sonic Files (Endostar firmy Poldent), następnie złapałem luźny fragment mikro-kleszczykami z zestawu Zumax Broken Instrument Removal Kit. Szczęśliwie udało się go złapać i wyciągnąć podczas pierwszej próby.

20/07/2017

Case of the week part 105.

That is power of endo! I love that kind of check - ups. 1 yr recall - tooth 36 initially with pain and swelling. Two visit treatment with Calcipast as a medicament. Canals shaped with Endostar E3 Basic, obturate with CWO technique. Referring dentist did the great job with composite overlay reconstruction. Thats what i called team work :) ///// Oto siła endo! Uwielbiam tego typu kontrole - po 1 roku ząb pierwotnie objawowy z bólem i zapaleniem w faze ostrej. Leczenie dwuwizytowe z Calcipastem jako wkładką antyseptyczną. Kanały opracowane przy pomocy E3 Basic, wypełnione techniką ciągłej fali gorącej gutaperki. Lekarz kierujący pacjenta wykonał resztę, wspaniałej pracy - kompozytowy overlay w celu odbudowy korony. To nazywam pracą zespołową :)

04/07/2017

Case of the week part 104.

What a nice check-up. Patient disappeared after second appointment. 4 years later he ask for help with some other tooth. I couldn't miss a chance to do control RVG. Two visit treatment with calcium hydroxide between appointments. White arrow shows the place of lesions. Now everything is healed. ///// Cóż za miła wizyta kontrolna. Pacjent zniknał po drugiej wizycie leczenia kanałowego. Po 4 latach zgłosił się z innym problemem. Nie mogłem przepuścić takiej okazji by zrobić zdjęcia kontrolne. Leczenie dwuzizytowe z wodorotlenkiem wapnia pomiedzy wizytami. Białe strzałki pokazują lokalizację zmian w kości. Dziś wszystko wygojone.

27/06/2017

Case of the week part 103.

Hard case this time.  Sometimes it is impossible to solve the problem at one appointment. Tooth #15, symptomatic. On pre op RVG You can see - fiber post (green arrow), broken file (white arrow) and improper canal obturation. Additionally there wasn't palatal cusp - it was broken. On first appointment I did gingivectomy with Thermacut burs, DME (deep margin elevation) on palatal side. On second appointment I remove fiber post (drill out with Munce discovery burs), then I removed broken instrument with endochuck and U-file. Third appointment - I shaped canals with Endostar E3 files and obturate it with CWO. Hope You like it. /////
Trudny przypadek tym razem. Czasami jednowizytowym leczeniem nie będziemy w stanie rozwiązać problemu. Ząb #15, objawowy. Na zdjęciu przedzabiegowym można zobaczyć - wkład z włókna szklanego (zielona strzałka), złamane narzędzie (biała strzałka) i nieprawidłowe wypełnienie kanałów. Dodatkowo brakowało guzka podniebiennego - odłamał się. Na pierwszej wizycie wykonałem gingiwektomie wiertłami Thermacut, następnie DME (deep margin elevation) po stronie podniebiennej. Na drugiej wizycie usunąłem wkład z włókna szklanego (wywierciłem go z kanału wiertłami Munce), następnie usunąłem złamany instrument U-filem zamontowanym w endochucku. Trzecia wizyta - opracowałem kanały narzędziami Endostar E3 i wypełniłem gorącą gutaperką. Mam nadzieję, że Ci się podoba.

06/06/2017

Case of the week part 102.

Nothing special, but rare anatomy of upper second molar. DB and MB are merging in apical last mm. It is nice to see how irrigant flushes in both canals. ///// Nic spektakularnego , ale dość nietypowa anatomia górnego, drugiego trzonowca. Kanały policzkowe łączą się ze sobą w ostatnim mm. Fajnie widzieć jak płyn przelewa się pomiędzy jednym a drugim kanałem.