14/02/2017

Case of the week part 92.

We should always read X-rays very carefully. This patient was send to my office for retreatment. At pre op RVG You can see untypical anatomy - tooth #14 with 3 canals - P, MB , DB. Orifices of buccal canals were very close to each other. I shaped canals with Path Files and Endostar E3 small to size 25.04, then I enlarge apical part of P canal to 30.04. CWO. Patient send back to referring dentist for prosthetic reconstruction. ///// Zawsze warto dokładnie oglądać przedzabiegowe zdjęcia RTG. Pacjent przysłany do mojego gabinetu na powtórne lecznie zęba. Na RVG widać ciekawą anatomię - ząb #14 jest trójkanałowy. Ujścia kanałów przedsionkowych zlokalizowane bardzo blisko siebie. Opracowałem kanały narzędziami PathFile a następnie Endostar E3 Small do rozmiaru 25.04. Kanał P dodatkowo poszerzyłem do rozmiaru 30.04. Wypełnienie gutaperką na gorąco. Pacjent odesłany do lekarza kierującego w celu odbudowy protetycznej zęba.

10/02/2017

Case of the week part 91.

Fresh case - still warm ;) Huge periapical lesions and broken file in mesio-buccal canal. At first appointment I remove broken file with endochuck and SonicFiles (Endostar by Poldent). It took me a while because that part of broken file broke inside canal during procedure (white arrow). At the end of first appointment I had succes - all parts removed. Put Calcipast (Cerkamed CH paste) till second appointment. Today I had to negotiate canals from #06. It was hard to shape canals, but with combination of Endostar E3 Regular and E3 Small it was doable. CWO obturation as usual. ///// Świeży przypadek - jeszcze ciepły ;) Ogromne zmiany OKW i złamane narzędzie w kanale bliższym przedsionkowym. Na pierwszej wizycie usunąłem złamany fragment narzędzia SonicFilem na endochucku (Endostar firmy Poldent). Trochę mi to zajęło, bo narzędzie kruszyło się w kanale (biała strzałka). Na koniec pierwszej wizyty się udało. Założyłem Calcipast (pasta wodorotlenkowo-wapniowa z Cerkamedu) do następnej wizyty. Dziś musiałem zaczynać udrażnianie kanałów od rozmiaru #06. Bardzo ciężkie opracowanie, ale dzięki kombinacji narzędzi Endostar E3 Regular i E3 Small było to do zrobienia. Wypełnienie gutaperką na gorąco - jak zwykle.

02/02/2017

Case of the week part 90.

Good endodontic treatment needs good preparation. Sometimes tooth structure is too destroyed to apply rubber dam for treatment immediately. In that cases we need to rebuild crown structure to class 1 Black. In this upper molar deep margin elevation was performed , combined with gingivectomy with Thermicut Burs. One month after procedure gum looks great! ///// Dobre leczenie endodontyczne wymaga dobrego przygotowania. Czasami struktura zęba jest zbyt zniszczona , by móc założyć koferdam. W takich przypadkach musimy odbudować ząb do ubytku kl. I wg. Blacka. W tym konkretnym przypadku wykonano zabieg gingiwektomii przy użyciu wierteł Thermicut połączony z "deep margin elevation". Wizyta kontrolna po 1 miesiącu - dziąsło wygląda super!

26/01/2017

Case of the week part 89.

This interesting case shows clearly that SonicFiles (smooth files like spreader from Poldent company) are better for PUI than U-Files. Upper first molar, curved MB, MB1 merging MB after 3mm. I shaped all canals with Endostar E3 and E3 Big Apical in palatal canal (huge one). During final irrigation I activated hypo with endochuck and size 25 U-file on it. Unfortunately during this procedure it broke and stuck in apical foramen. I decided to obturate all canals - in palatal I used squirt technique (injection of hot gutta percha). I wish that guttapercha and sealer bypass broken file. I took Post op X-ray and..... I had to spend additional half an hour to remove guttapercha  from canal P , then remove that broken part of U - file from apical foramen and obturate it again. Luckily it was last patient that day so I had some time to do this procedure. SonicFiles are better for PUI, because they rarely brake, and when they do, broken part is long - You need just to pick it up with pliers (like broken Gates Glidden burs). ///// Ten ciekawy przypadek jasno pokazuje, że SonicFile (gładkie narzędzia jak spreader z firmly Poldent) są lepsze do pasywnej aktywacji ultradźwiękowej niż U- File. Górny, pierwszy trzonowiec, zakrzywiony kanał MB, kanał MB1 łączący się z nim 3mm poniżej ujścia. Opracowałem wszystkie kanały narzędziami Endostar E3 i E3 Big Apical w kanale podniebiennym (bardzo szeroki kanał). Podczas płukania końcowego aktywowałem podchloryn sodu endochuckiem z zamontowanym w nim pilnikiem U-File rozmiar 25. Niestety podczas tej procedury narzędzie pękło w kanale i utknęło w otworze wierzchołkowym. Zdecydowałem się wypełnić wszystkie kanały - kanał podniebienny wypełniałem techniką ciśnieniową (wstrzykiwanie gorącej gutaperki do kanału). Chciałem by gutaperka i uszczelniacz ominęły złamany fragment i wypełniły wierzchołek. Wykonałem zdjęcie rentgenowskie i.... musiałem spędzić dodatkowe pół godziny by usunąć gutaperkę z kanału i złamany fragment U-File, następnie wypełnić kanał ponownie. Na szczęście był to ostatni pacjent tego dnia, więc miałem na to czas. SonicFile są lepsze do aktywacji podchlorynu, ponieważ rzadko się łamią, a jeżeli się złamią to urwany fragment jest długi i łatwo go wyjąć z kanału pęsetą (podobnie jak złamane wiertło Gates Glidden).

05/01/2017

Case of the week part 87.

First post in 2017 - a nice one year follow up of C - shape second lower molar. It is always a challenge to shape this type of teeth, and I believe that chemical preparation is more important than mechanical shaping. This case was shaped with Endostar E5 system in main canals - it was one mesial and one distal. Rest of the system was a huge isthmus. It was chemically prepared with 5,25% Chloraxid Extra activated with PUI (endochuck and smooth SonicFile from Poldent). In main canals I use CWO with master cones, in isthmus it was squirt technique with injected gutta-percha and AH plus sealer. ///// Pierwszy post w 2017 - miła wizyta kontrolna po roku od zakończenia leczenia dolnego, drugiego trzonowca z kanałem typu "C". To zawsze jest wyzwanie by opracować tak ukształtowane zęby, i uważam, że ważniejsze jest tu chemiczne opracowanie niż mechaniczna preparacja. W tym przypadku główne kanały czyli jeden mezjalny i jeden dystalny opracowane zostały narzędziami Endostar E5. Reszta systemu to była ogromna cieśń łącząca kanały główne. Została chemicznie opracowana Chloraxidem Extra o stężeniu 5,25% aktywowanym ultradźwiękowo (gładkie narzędzie SonicFile z firmy Poldent osadzone na endochucku). Główne kanały wypełniłem techniką ciągłej fali z ćwiekami głównymi, cieśń natomiast techniką ciśnieniową wstrzykiwanej gutaperki z uszczelniaczem AH plus.

15/12/2016

Case of the week part 86.

I know, I know that this is second case this week so it could not be "case of the week", but lets say it is a special case - improving power of Endo! 4 yrs follow up - initial situation - pus extrusion, tooth symptomatic,  open for 3 months without any temporalization. It took 3 sessions to get rid of pus and pain, metronidazole was first medicament, then after second visit calcium hydroxide. MAF was 70.02 so I decided to close open apex with MTA plug. Rest of the canal was filled with gutta percha and AH plus. Today tooth is completely asymptomatic, and the bone is healed! ///// Wiem, wiem, to drugi przypadek tygodnia w tym tygodniu, ale powiedzmy sobie , że jest to specjalny przypadek - udowadniający siłę Endo! Dzisiejsza kontrola po 4 latch - sytuacja wyjściowa - wysięk ropny z kanału, ząb objawowy, bolący,  otwarty od 3 miesięcy bez żadnego opatrunku. Leczenie zajeło mi 3 wizyty by pozbyć się wysięku i bólu. Metronidazol był pierwszym antyseptykiem, po drugiej wizycie zaaplikowałem do kanału wodorotlenek wapnia. MAF to 70.02, więc zdecydowałem zamknąć wierzchołek MTA. Resztę kanału wypełniłem gutaperką i AH plus. Dzisiaj ząb jest kompletnie bezobjawowy a kość w pełni wygojona!