11/08/2016

Case of the week part 76.

Just a quick question before holidays - WHO doesn't like to treat lower wisdom teeth? ;) Fresh case from today (tooth is pontic in a bridge). Single visit endo due to pulpitis - Pro Taper Next to size X2, Glassix size 2 cemented to distal canal on Next Core. See You in two weeks :D  ///// Krótkie pytanie przed urlopem - KTO nie lubi leczyć dolnych zębów mądrości? ;) Świeży przypadek z dziś (ząb jest filarem w moście). Leczenie jednowizytowe, przyczyna to zapalenie miazgi - opracowanie ProTaper Next do rozmiaru X2, wkład z włókna szklanego Glassix rozmiar 2 zacementowany do kanału dystalnego na dualny cement Next Core. Do zobaczenia za dwa tygodnie :D

05/08/2016

Case of the week part 75.

A nice 5 yr follow up after endo-resto challenge. Tooth 25 was completely destroyed at distal side. Huge periapical lesion were present (white arrow). After deep margin elevation, I shaped canal to size 40.04 (Big Apical Files) and obturate it (CWO). Then I place fiber post, rebuild core, prepare for PFM crown. On next appointment crown was cemented. First follow up after 2 yrs, second after 5. Everything is ok. Tooth 24 looks strange (treated in other office) but without any symptoms of inflammation. ///// Miła dla oka kontrola po 5 latch wyzwania endodontyczno-protetycznego. Ząb 25 był kompletnie zniszczony od strony dystalnej. Obecne były duże zmiany OKW (biała strzałka). Po wykonaniu zabiegu podniesienia brzegu dodziąsłowego kompozytem, opracowałem kanał do rozmiaru 40.04 (Big Apical Files) i wypełniłem gutaperką na gorąco techniką ciągłej fali. Następnie zacementowałem wkład z włókna szklanego, odbudowałem zrąb zęba, oszlifowałem pod koronę metalowo-porcelanową. Na następnej wizycie korona została zacementowana. Pierwsza kontrola po 2 latach, ostatnia po 5. Wszystko wygląda ok. Ząb 24 wygląda dziwnie (leczony wcześniej w innym gabinecie), ale nie daje absolutnie żadnych objawów zapalenia.

25/07/2016

Case of the week part 74.

Short movie about false route menagement in tooth 44. The hardest part is to locate proper canal lumen. Happily in this case false route was incomplete - not to periodontal ligament.///// Krótki film o radzeniu sobie z fałszywą drogą w dolnym pierwszym przedtrzonowcu - zębie 44. Najtrudniejszą częścią jest znalezienie właściwego światła kanału. Szczęśliwie w tym przypadku fałszywa droga była niekompletna - nie sięgała do ozębnej.

22/07/2016

Case of the week part 73.

A nice case of badly located broken file removal. Patient was send to my office to remove a part of OneSape NiTi rotary file, which broke in apical part of mesio-buccal canal in first lower molar. NiTi files are harder to remove than stainless steel - they are more aggressive, have greater taper and different response to US energy. In this case location was very challenging - I used endochuck with Sonic File (Poldent) because they are smooth on sides and can cut only at the tip - so they are more safe in such locations. After 30 minutes of intermittent US digging (intermissions for irrigation - it cools down dentine and remove dentine debris from canal) I finally got it! ///// Ciekawy przypadek usuwania złamanego narzędzia z trudnej lokalizacji w kanale. Pacjentka przysłana do mojego gabinetu by usunąć fragment rotacyjnego, niklowo-tytanowego narzędzia OneShape, które złamało się w wierzchołkowej częsci kanału bliższego-policzkowego w dolnym, pierwszym trzonowcu. Narzędzia NiTi są trudniejsze do usuwania niż narzędzia stalowe - są bardziej agresywne, mają większą stożkowatość i inaczej reagują na energię ultradźwiękową. W tym przypadku lokalizacja złamanego fragmentu była wyzwaniem - użyłem endochucka z pilnikiem Sonic File (Poldent) ponieważ końcówki te są gładkie na bokach i tną tylko swoim końcem - dlatego są bardziej bezpieczne w takich wyzwaniach. Po 30 minutach przerywanej pracy ( przerwy na płukanie - by ochłodzić zębinę i wypłukać opiłki zębiny) miałem je!

14/07/2016

Case of the week part 72.

A nice check-up after apicoectomy I did last year. Tooth 21 - symptomatic, tender to percussion and palpation, no healing after RCT. Apicoectomy was made 28/09/15, with retropreparation and MTA (Cerkamed) retrofilling. Just before my holidays Patient came for check-up - all lesions are gone, tooth is asymptomatic. ///// Miła wizyta kontrolna po resekcji korzenia, którą wykonałem rok temu. Ząb 21 objawowy, bolesny na opukiwanie i palpację, brak gojenia po konwencjonalnym leczeniu endodontycznym. Resekcja wykonana 28/09/15, ze wstecznym opracowaniem kanału i wypełnieniem MTA (Cerkamed). Tuż przed urlopem Pacjentka przyszła na kontrolę - wszystkie zmiany zniknęły, ząb bezobjawowy.

16/06/2016

Case of the week part 71.

That case was tuff one. Just perfect case for my lecture on Roots Summit 2016 in Dubai about shaping and cleaning curved canals. A lot of troubles in one tooth - black arrow indicates broken instrument in MB2 orifice on pre op RTG. I removed it, and shaped rest of the canals (P and DB) on first appointment. On second visit I was trying to negotiate MB1 (red arrow) but I was not able to reach WL. Fortunately i negotiate MB2 (white arrow) which was very curved. I finish preparation with Endostar E3 Small Apical, and use Hyflex CM size 30.04 to enlarge apical preparation. A lot of hypo and activation - PUI for straight canals and Endoactivator for curved ones. Luckily MB1 and MB2 were connected with some of isthmuses (blue arrow). In canal P and DB I obturate it in classic CWO way, but in MB1 and MB2 I use squirt technique. Very challenging case. Hope You like it. ///// Ten przypadek był bardzo trudny. Idealnie nadaje się do mojego wykładu o opracowywaniu i czyszczeniu zakrzywionych kanałów, który przygotowuję na Roots Summit w Dubaju. Wiele problemów skumulowało się w tym zębie - czarna strzałka na przedzabiegowym RTG pokazuje złamane narzędzie w ujściu kanału MB2. Na pierwszej wizycie narzędzie usunąłem, pozostałe kanały  (P i DB) opracowałem. Na drugiej wizycie starałem się udrożnić kanał MB1 (czerwona strzałka) ale nie byłem w stanie dotrzeć do wierzchołka. Szczęśliwie udało mi się udrożnić kanał MB2 (biała strzałka), który był bardzo zakrzywiony. Zakończyłem jego opracowanie narzędziami Endostar E3 Small Apical i urzyłem Hyflex CM w rozmiarze 30.04 by poszerzyć okolicę wierzchołkową. Bardzo obficie płukałem podchlorynem sodu, który aktywowałem ultradźwiękowo w prostych kanałach i Endoactivatorem w zakrzywionych. Na szczęście kanały przedsionkowe bliższe łączyły się cieśniami (niebieska strzałka). Kanał P i DB wypełniłem techniką ciągłej fali, a kanały przedsionkowe bliższe techniką ciśnieniową. Przypadek baaaaardzo trudny. Mam nadzieję, że wam się podoba.

02/06/2016

Case of the week part 70.

Just an ordinary case with interesting anatomy of distal root. Every time  when You see big lesions not only in apical region - suspect apical delta or additional canal. The power of ultrasonic activation of sodium hypochlorite :) Waiting for recall. ///// Zwykły przypadek leczenia dolnego trzonowca z ciekawą anatomią w korzeniu dystalnym. Za każdym razem, gdy na zdjęciu przedzabiegowym widzisz zmiany OKW rozciągnięte wzdłóż korzenia - podejrzewaj deltę wierzchołkową lub dodatkowy kanał. Siła ultradźwięków w aktywacji podchlorynu :) Czekam na wizytę kontrolną.