22/09/2016

Case of the week part 78.

Internal resorption type "c" management. Type "c" means that there is a perforation inside resorption chamber. Tooth #22. First RVG on the left is pre-op situation. There were some problems with proper working length determination with apex locator, because of perforation. I measured WL in completely dry canal, and took additional RVG with K-file size 10 at WL. After first visit I put calcium hydroxide dressing. On next appointment i obturate apical part of canal with GP and sealer (CWO) and put a lot of MTA (Cerkamed) into resorption chamber. I add moist cotton pellet (additional moisture for proper MTA setting). On third appointment I checked MTA and fill coronal part of canal with injected gutta-percha. We are now waiting for recall. ///// Przypadek resorpcji wewnętrznej typu "c". Typ "c" oznacza, że wewnątrz jamy resorpcyjnej jest perforacja. Ząb #22. Pierwsze od lewej zdjęcie RVG to sytuacja przedzabiegowa. Na pierwszej wizycie były problemy z ustaleniem pełnej długości roboczej przy pomocy endometru, ze względu na perforację. Mierzyłem długość roboczą w kompletnie suchym kanale i dodatkowo zrobiłem zdjęcie RVG z narzędziem K-file rozmiar 10 na pełnej długości. Po pierwszej wizycie do opracowanego kanału zaaplikowałem wodorotlenek wapnia. Na kolejnej wizycie wypełniłem dowierzchołkową część kanału gutaperką i uszeczelniaczem techniką termociśnieniową, i zaplikowałem dużo MTA (Cerkamed) do jamy resorpcji. By MTA prawidłowo związało w takiej ilości, do kanału włożyłem wilgotną watkę i ząb zabezpieczyłem opatrunkiem. Na trzeciej wizycie sprawdziłem związanie MTA i resztę kanału wypełniłem gutaperką wstrzykiwaną z pistoletu. Czekamy teraz z pacjentem na wizytę kontrolną.

16/09/2016

Case of the week part 77.

Invasive cervical resorption in tooth 46 - look how deep it goes inside mesial root. Unfortunately tooth is to destroyed. Extraction and implantation is an option - fortunately there is no big bone deffect yet. ///// Inwazyjna resorpcja przyszyjkowa w zębie 46 - zobaczcie jak głęboko schodzi wewnątrz korzenia mezjalnego. Niestety ząb jest zbyt zniszczony. Ekstrakcja i implantacja jest tu dobrą opcją - szczęśliwie nie ma jeszcze dużego zaniku kości.

25/08/2016

Mb2 or P2 - that is the question ;)Interesting internal root canal anatomy - tooth 17 - canal MB2 is merging P - so is it additional palatal or still MB2? ;) ///// Ciekawa anatomia kanałów - ząb 17 - kanał MB2 łączy się z kanałem P - więc czy jest to dodatkowy kanał P czy wciąż MB2? ;)

11/08/2016

Case of the week part 76.

Just a quick question before holidays - WHO doesn't like to treat lower wisdom teeth? ;) Fresh case from today (tooth is pontic in a bridge). Single visit endo due to pulpitis - Pro Taper Next to size X2, Glassix size 2 cemented to distal canal on Next Core. See You in two weeks :D  ///// Krótkie pytanie przed urlopem - KTO nie lubi leczyć dolnych zębów mądrości? ;) Świeży przypadek z dziś (ząb jest filarem w moście). Leczenie jednowizytowe, przyczyna to zapalenie miazgi - opracowanie ProTaper Next do rozmiaru X2, wkład z włókna szklanego Glassix rozmiar 2 zacementowany do kanału dystalnego na dualny cement Next Core. Do zobaczenia za dwa tygodnie :D

05/08/2016

Case of the week part 75.

A nice 5 yr follow up after endo-resto challenge. Tooth 25 was completely destroyed at distal side. Huge periapical lesion were present (white arrow). After deep margin elevation, I shaped canal to size 40.04 (Big Apical Files) and obturate it (CWO). Then I place fiber post, rebuild core, prepare for PFM crown. On next appointment crown was cemented. First follow up after 2 yrs, second after 5. Everything is ok. Tooth 24 looks strange (treated in other office) but without any symptoms of inflammation. ///// Miła dla oka kontrola po 5 latch wyzwania endodontyczno-protetycznego. Ząb 25 był kompletnie zniszczony od strony dystalnej. Obecne były duże zmiany OKW (biała strzałka). Po wykonaniu zabiegu podniesienia brzegu dodziąsłowego kompozytem, opracowałem kanał do rozmiaru 40.04 (Big Apical Files) i wypełniłem gutaperką na gorąco techniką ciągłej fali. Następnie zacementowałem wkład z włókna szklanego, odbudowałem zrąb zęba, oszlifowałem pod koronę metalowo-porcelanową. Na następnej wizycie korona została zacementowana. Pierwsza kontrola po 2 latach, ostatnia po 5. Wszystko wygląda ok. Ząb 24 wygląda dziwnie (leczony wcześniej w innym gabinecie), ale nie daje absolutnie żadnych objawów zapalenia.

25/07/2016

Case of the week part 74.

Short movie about false route menagement in tooth 44. The hardest part is to locate proper canal lumen. Happily in this case false route was incomplete - not to periodontal ligament.///// Krótki film o radzeniu sobie z fałszywą drogą w dolnym pierwszym przedtrzonowcu - zębie 44. Najtrudniejszą częścią jest znalezienie właściwego światła kanału. Szczęśliwie w tym przypadku fałszywa droga była niekompletna - nie sięgała do ozębnej.

22/07/2016

Case of the week part 73.

A nice case of badly located broken file removal. Patient was send to my office to remove a part of OneSape NiTi rotary file, which broke in apical part of mesio-buccal canal in first lower molar. NiTi files are harder to remove than stainless steel - they are more aggressive, have greater taper and different response to US energy. In this case location was very challenging - I used endochuck with Sonic File (Poldent) because they are smooth on sides and can cut only at the tip - so they are more safe in such locations. After 30 minutes of intermittent US digging (intermissions for irrigation - it cools down dentine and remove dentine debris from canal) I finally got it! ///// Ciekawy przypadek usuwania złamanego narzędzia z trudnej lokalizacji w kanale. Pacjentka przysłana do mojego gabinetu by usunąć fragment rotacyjnego, niklowo-tytanowego narzędzia OneShape, które złamało się w wierzchołkowej częsci kanału bliższego-policzkowego w dolnym, pierwszym trzonowcu. Narzędzia NiTi są trudniejsze do usuwania niż narzędzia stalowe - są bardziej agresywne, mają większą stożkowatość i inaczej reagują na energię ultradźwiękową. W tym przypadku lokalizacja złamanego fragmentu była wyzwaniem - użyłem endochucka z pilnikiem Sonic File (Poldent) ponieważ końcówki te są gładkie na bokach i tną tylko swoim końcem - dlatego są bardziej bezpieczne w takich wyzwaniach. Po 30 minutach przerywanej pracy ( przerwy na płukanie - by ochłodzić zębinę i wypłukać opiłki zębiny) miałem je!