11/07/2019

Case of the week part 131.

Lower, second premolar with fistula. Pre op RVG reveals via falsa (red arrow) with small perforation at the end, missed canals (white arrow) and periapical lesions. We dont need to enlarge via falsa and perforation to be able to close it with bioceramic cement. We can deal with it like with normal canal - deobturate, dissinfect and obturate again. Most important part here was to locate original canals. As we can see - Vertucci type 3 (1-2-1) was shaped with Endostar E3 Azure, obturated with CWO. ///// Dolny , drugi przedtrzonowiec z przetoką. Zdjęcie przedzabiegowe ujawnia obecność fałszywej drogi (czerwona strzałka) z małą perforacją na końcu, pominięte kanały (biała strzałka) i zmiany OKW. Nie musimy w takim przypadku poszerzać nadmiernie fałszywej drogi i perforacji by móc zastosować cement bioceramiczny. Możemy postępować z tą fałszywą drogą tak, jak ze zwykłym kanałem. Oczyścić z wypełnienia, opracować, wydezynfekować i wypełnić ponownie. Najważniejsze w tym przypadku jest odnalezienie oryginalnych kanałów. Jak widzimy na 2 kolejnych zdjęciach mamy tu układ Vertucci typ 3 (1-2-1). Opracowałem je narzędziami rotacyjnymi Endostar E3 Azure, wypełniłem techniką ciągłej fali.

04/07/2019

02/04/2019

Case of the week part 129.

That is what I really LOVE! Simple shaping protocol, flexibility and strenght. Tooth 38 with limited mouth opening is always a challange. Canals shaped to size 25.04 in apical area. PUI for irrigation, CWO for obturation. ///// To jest to co naprawdę KOCHAM! Prosty protokół opracowania, giętkość i wytrzymałość. Ząb 38 u pacjenta z ograniczonym otwieraniem buzi to zawsze wyzwanie. Kanały opracowane do rozmiaru 25.04 w części wierzchołkowej. Płukanie z aktywacją ultradźwiękową, wypełnienie gutaperką na gorąco techniką ciągłej fali.

21/03/2019

Case of the week part 128.

Name of this post shoud be - case of the month, not "the week". Lately,  I have not enought time to post them more often ;) I love follow ups. Especially when initially case was difficult. 2 years ago patient came to my office with huge pain, gum swallowing, tenderness to percussion, pus extrusion from the sulcus. I decided two visit treatement with CaOH2 as canal medicament. After RCT I reffered patient to periodontist for some bone surgery. Today - 2 years after beginning of treatement. Looks great. ///// Ten post powinien nazywać się - przypadek miesiąca a nie przypadek tygodnia. Ostatnio brakuje czasu na częstsze wpisy ;) Uwielbiam wizyty kontrolne. Szczególnie, jeżeli przypadek był trudny od samego początku. Prawie dokładnie 2 lata temu pacjent trafił do mnie z ogromnym bólem, zapaleniem dziąsła, bolesnością na opukiwanie i wysiękiem ropnym z kieszonki. Zdecydowałem się wtedy na leczenie dwówizytowe z CaOH2 jako wkładka antyseptyczna. Po leczeniu kanałowym pacjent został skierowany do periodontologa na zabiegi na przyzębiu. Dziś 2 lata i 1 dzień po rozpoczęciu leczenia. Wygląda super.

29/01/2019

Case of the week part 126.


Diagnostic RVG vs. reality. Quite small periapical lesions (white arrow) are actually big. Remember that RVG is 2D, so lesions can spread in linguo-buccal direction. Green arrow indicates coronal leakage. This is the "door" for all bacteria to enter pulp chamber. Patient doesnt want to give it a try. ///// Diagnostyczne RVG kontra rzeczywistość. Małe zmiany na zdjęciu w rzeczywistości są duże (biała strzałka). Pamiętajmy, że RVG jest 2D i zmiany mogą rozciągać się również w kierunku językowo- policzkowym. Zielona strzałka pokazuje przeciek koronowy. To są "drzwi" dla bakterii by wniknąć do komory miazgi. Pacjent nie chciał leczyć tego zęba. 

12/12/2018

Case of the week part 125.

What a nice case. Tooth #47 with severly curved mesial canals that merge in apical area. I had a great chance to test in vivo new Endostar  system with heat treated NiTi alloy. Sooooo flexible. Shaping was the easiest part of that case. In curved canals like this it is very hard to obturate it with classic CWO - plugger tip is not so flexible and it cannot reach -4 mm. So my weapon of choice here was single cone technique with BioRoot RCS sealer. ///// Cóż za fajny przypadek. Ząb #47 z mocno zakrzywionymi, łączącymi się kanałami mezjalnymi. Miałem wielką przyjemność przetestować nowy system Endostar ze zmodyfikowanego termicznie stopu NiTi. Baaaaardzo giętkiego. Opracowanie było tu najłatwiejszym zadaniem. W krzywych kanałach trudno jest zastosować technikę ciągłej fali, gdyż końcówka do pluggera nie wejdzie na 4 mm krócej niż długość robocza. Jest po prostu zbyt sztywna. Moim wyborem w takich sytuacjach jest technika pojedynczego ćwieka z uszczelniaczem BioRoot RCS.

19/11/2018

Case of the week part 124.

This case shows that sometimes less is more. Patient reffered to my office with symptomatic tooth # 46 . Pre-op RVG revealed periapical lesions in mesial root, and two broken files inside mesial canals. After first session i removed only one file, and was not able to see under the microscope second one. If We cant see what we want to remove - it is a baaaaaad idea to do that. So I decided to obturate canal to broken file level. After 1 appointment I placed intracanal dressing with Calcipast. On Post op RVG we can see that propably mesial canals are merging in apex. On second appointment tooth was asymptomatic, So I finish rotary preparation with Endostar E3 files and obturate canals with CWO (squirt in canal with broken file). Next two RVGs are 8 mth FU and 14 mth FU. There is a healing!///// Ten przypadek pokazuje, że czasami mniej znaczy więcej. Pacjent przysłany do mojego gabinetu z bolącym zębem #46. Na zdjęciu przedzabiegowym widać zmiany przy korzeniu mezjalnym oraz dwa złamane fragmenty instrumentów w kanałach mezjalnych. Po pierwszej wizycie usunąłem tylko jeden fragment narzędzia. Drugiego nie byłem w stanie nawet zobaczyć pod mikroskopem, gdyż leży za krzywizną kanału. Jeżeli nie możemy zobaczyć tego, co chcemy usunąć z kanału - to jest to zły pomysł by próbować. Dlatego podjąłem decyzję o pozostawieniu jednego fragmentu wewnątrz kanału. Wypełniłem kanały tymczasowo Calcipastem i zrobiłem zdjęcie pozabiegowe , na którym widać, że kanały mezjalne prawdopodobnie się łączą. Na kolejnej wizycie opracowałem kanały przy pomocy narzędzi Endostar E3 i wypełniłem gutaperką na gorąco (kanał ze złamanym narzędziem techniką ciśnieniową). Kolejne dwa RVG pokazują kontrolę po 8 i 14 miesiącach. Ząb bezobjawowy a na zdjęciu widać gojenie!